Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
• 124
geland door den aandrang van zijn volk en van het Parlement,
die van den kostbaren en nutteloozen oorlog afkeerig waren, ge-
noodzaakt te Westminster vrede met de Vereenigde Nederlanden te
sluiten (Februarij 1674), terwijl ook de Bisschop van Munster en
de Keurvorst van Keuten, daar hel Duitsche rijk nu met Frank-
rijk in oorlog was, hun bondgenootschap met Lodewijk XIV moes-
ten opgeven, waarop de vrede tusschen hen en de Republiek
insgelijks tot stand kwam.
De oorlog werd van nu af algemeen. Willem III vestigde
zijn krijgsroem door zijne oorlogvoering in de Spaansche Neder-
landen , hoewel hij in den slag bij Senef (1674) geen beslissend
voordeel behaalde, en bij Mont-Cassel (1677) door Luxemburg
geslagen werd. In 1678 daarentegen overwon hij dezen bij St.
lienis, doch werd door het sluiten van den vrede belet, partij
te trekken van zijne overwinning (1). De Duitsche grenslanden
werden op de gruwelijkste wijze door de Franschen verwoest;
vele dorpen werden verbrand en geheele landstreken met schan-
delijke barbaarschheid in woestenijen herschapen.
Ook de Ziveden namen op aandringen van Lodewijk XIV in
1675 een meer werkzaam aandeel aan den oorlog, en vielen in
het grondgebied van den Keurvorst van Brandenburg, die even-
wel, in vereeniging met de Deensche troepen, den oorlog met
voordeel tegen hen voerde.
Ter zee werden evenzeer de vijandelijkheden voortgezet; in
de Middellandsche-Zee door de Ruytee , die in 1676, na in het
gezigl van de Etna eene overwinning op de Fransche vloot te
hebben behaald, aan eené in dat gevecht bekomen wond over-
leed: en in de Oost-Zee, waar Cornelis Tromp, die met toe-
stemming van Willem III en van de Algemeene Staten door
den Koning van Benemarken tot opperbevelhebber der Deensche
zeemagt was benoemd, met niet minder roem de Zweden be-
vocht.
In 1677 trad Willem III in het huwelijk met Maria, de
dochter van den Hertog van York, broeder van Karel H van
Engeland, hetgeen niet zonder invloed was op de vredesonder-
handelingen , die reeds eenigen tyd te voren met Frankrijk ge-
opend waren. Engeland, eindelijk de gevaren inziende, waar-
mede de veroveringszucht van Lodewijk XIV Europa bedreigde,
verbond zich met de Nederlanden, en noodzaakte hem daardoor
(1) St. Denis en Sene/liggen ten N. O. van Mons. Mont-Cassel Wgt inhet
noorilen van Frankrijk, niet ver van St. Omer.