Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
relddeel en niet de oostelijke kust van Azië was ontdekt geworden.
Van dien tijd af werden er pogingen in het werk gesteld om er-
gens eene doorvaart te vinden , waarlangs men westwaarts naar
Oosl-Indië hoopte te kunnen zeilen , hetgeen eindelijk in het jaar
1519 aan Magellaan , een moedig Portugeesch zeevaarder in
Spaansche dienst, gelukte. Hij voer de zeeëngte tusschen Fata-
tjonië en Vuurland door, die thans nog zijn naam draagt, en be-
reikte zoo de Oost-Indische eilanden, waar hij in een gevecht
met de inboorlingen sneuvelde. Zijne schepen keerden hierop langs
Kaap de Goede Hoop naar bet vaderland terug (1522), en had-
den alzoo de eerste reis om den aardbol afgelegd.
Te zelfder tijd werd Mexico door de Spanjaarden onder Ferdi-
nand CoRTEZ veroverd (1519—1521), en eenige jaren later (152(5)
het goudrijke Ptru door Frans Pizarro , een woest en onderne-
mend gelukzoeker, ontdekt, en onder het plegen van vele gruwe-
len , aan de kroon van Spanje onderworpen (1531—1541).
§ 3. Gevolgen van de ontdekkingen en veroveringen der
Europeanen in andere werelddeelen.
De ontdekking van Amerit;a had voor Europa de allergewigtigste
gevolgen. Nieuwe bronnen voor den handel werden geopend en
eene menigte nieuwe voortbrengselen, als suiker, cacao, indigo,
tabak enz., werden in voortdurend grootere hoeveelheden in omloop
gebragt. De scheepvaart werd uitgebreid, de ondernemingsgeest
nam overal in hooge mate toe, en de handel strekte zich in
het vervolg van tijd al verder en verder, en eindelijk over de ge-
heele aarde uit. Het duurde niet lang, of die wereldhandel nam
eene geheel andere rigting dan hij tot dusverre gevolgd had. De
niagiige koopsteden aan de Middellandsclie Zee, als Venetië, Genua
enz., die de groote stapelplaatsen waren geweest van de Indische
waren , welke, hetzij door Egypte, hetzij door Azië werden aange-
voerd , begonnen langzamerhand te kwijnen, toen een veel veili-
ger en gemakkelijker weg, zoowel langs de zuidspits van Afrika,
als regtstreeks uit Amerika, de handelsvoorwerpen naar de havens
van Portugal en Sjianje, en later ook naar die van Nederland en
Engeland voerde.
Het bezit van meer of minder uitgebreide volkplantingen was
voorts van grooten invloed op de Europeesche staten. Het groote
belang van dergelijke bezittingen gaf meermalen aanleiding tot
onderlinge oorlogen ; tot verdediging van de ver verwijderde stre-
ken , werden oorlogsvloten in het leven geroepen, die dik-