Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
rukt, waren de Franschen, binnen den tijd van zes weken, door-
gedrongen tot aan de grenzen van Holland, waar zij door de
uitmuntende verdedigingsmiddelen van Willem III, die door
onderwaterzettingen en het versterken van de toegankelijke pun-
ten het binnentrekken in die provincie belette, in hunnen loop
gestuit werden.
Tegelijkertijd rukten de Munsterschen en Keulschcn naar het
noorden, doch ook daar hield eene goed bestuurde verdediging
hen aan de grenzen van Groningen en Friesland tegen, terwijl
de Ruyter de vijandelijke vloten bij Solebaij overwon, en met
uitstekend beleid eene landing op de kusten belette.
Het dreigende gevaar vermeerderde intusschen het sedert lang
heerschend misnoegen van het volk tegen de regering; de aan-
hangers van Oranje wisten het eindelijk zoover te brengen, dat
het Eeuwig Edikt vernietigd , en Willem III tot Stadhouder van
Holland en Zeehuid benoemd werd. Kort daarna had de afschu-
welijke moord der beide gebroeders de Witt plaats, en geraak-
te de staatsgezinde , of tegenstadhouderlijke partij geheel uit het
bewind. De onderhandelingen , die met Engeland en Frankrijk
waren aangeknoopt, werden afgebroken, en het heldhaftig voor-
beeld van Willem van Oranje, wekte de natie tot de hardnek-
kigste verdediging op. Lodewijk XIV, aan de verovering van
Holland wanhopende , was inmiddels naar Frankrijk teruggekeerd,
en moest in September een gedeelte van zijn leger onder Tu-
renne naar den liijn zenden, om den Keurvorst van Branden-
burg in het oog te houden, die met hulptroepen in aantogt was.
De Hertog van Luxemburg, die een gedeelte der in de Neder-
landen teruggebleven troepen aanvoerde, trachtte in de laatste
dagen van 1672 te vergeefs over hot ijs Holland binnen te drin-
gen ; en eer het jaar ten einde was, had de herovering van de
vesting Koevorden aan de wapenen der Republiek een groot voor-
deel in het oosten des lands bezorgd.
In 1673 werd de verdediging met even goed gevolg voortgezet,
zoodat de Franschen nog voor het einde van het jaar nagenoeg
alle steden moesten ontruimen, die zij in de Nederlanden had-
den bezet. Inmiddels hadden de Koning van Spanje en Keizer
Leopold I, verontwaardigd over de willekeur der Franschen,
die herhaaldelijk hun grondgebied schonden , en alle tegenvoor-
stellingen met trotschheid beantwoordden, aan Lodewijk XIV
den oorlog verklaard, terwijl ook de Koning van Denemarken een
verbond met de Republiek sloot.
In het begin van het volgende jaar werd Karel li van En-