Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-120
(len tot het onderhouden van talrijke legers, tot het bouwen van
oorlogschepen en tot bestrijding der kosten van eene hofhouding ,
die de schitterendste was van geheel Europa. Niet minder be-
kwaam waren de overige ministers, die met de belangen van het
krijgswezen, en met de binnenlandsche en de buitenlandsche
aangelegenheden belast werden , en de veldheeren, die aan het
hoofd der krijgsmagt werden geplaatst, als Conüé , Turenne ,
de Hertog van Luxemburg en Vauban , een der grootste vesting-
bouwkundigen van zijnen tijd.
Hetgeen eindelijk den roem van Lodewijk XIV nog meer deed
uitkomen, was de onbeduidendheid van nagenoeg alle andere
vorsten van Europa. Een kort overzigt van den toestand der
voornaamste rijken zal dit duidelijk maken.
In Engeland regeerde Karel II (bl. 112), een der' nietswaar-
digste vorsten, die de geschiedenis kent. Zonder zich om het
welzijn van zijn volk te bekommeren , verwaarloosde hij de be-
langen van het rijk op de schandelijkste wijze. Een aanzienlijk
gedeelte der gelden , die voor de staatsuitgaven, voor het onder-
houd van leger en vloot moesten dienen, verkwistte hij in lo.s-
bandigheid, met onwaardige gunstelingen, en om meer geld voor
zijne uitspattingen te verkrijgen , verkocht hij in 1662 aan Frank-
rijk het gewigtige Duinkerken, dat in 1658 veroverd was gewor-
den (bl. 110). Wel had de kortstondige invloed van verstandige
raadgevers hem in 1668 bewogen tot het sluiten van de Triple
Alliantie tegen de heerschzucht van Lodewijk XIV, doch deze
wist maar al te goed partij te trekken van de laagheid des En-
gelschen Konings, en haalde hem geheel tot zijne partij over, door
hem in het geheim aanzienlijke geldsommen te schenken, waar-
mede hy zyne losbandige levenswijze kon voortzetten.
In Spanje, waar de vierjarige Karel II in 1665 zijnen vader
Philips IV was opgevolgd (bl. 117), was de regering aan de
handen zyner moeder toevertrouwd, die geheel door onbekwame
raadslieden geleid werd. Nadat hij bij zyne meerderjarigheid zelf
het bestuur in handen had genomen, betoonde hy zich tot aan
zynen dood een zwak en nietsbeteekenend vorst, die niet in staat
was , het steeds toenemend verval van Spanje te stuiten.
In Duilschland was Keizer Ferdinand III in 4657 gestorven ,
en in het volgende jaar op den keizerlijken troon en in zijne
Oostenrijksche erflanden, zoowel als in Bohemen en Hongarije op-
gevolgd door zijnen zoon Leopold I, een besluiteloos en zwak
vorst, die noch doorzigt, noch geestkracht genoeg bezat, om het
Rijk tegen de aanmatigingen van Lodewijk XIV te beschermen.