Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
trouwend van karakter was , in zoo liooge mate op te wekken, dat
liij een gevolmagtigde, Frans de Bovadilla , naar de volkplan-
ting zond , om de zaak te onderzoeken. Deze ontzette terstond
bij zijne aankomst Golumexjs van zijne waardigheid, nam hem
gevangen , en de ontdekker der Nieuwe Wereld werd, in ketenen
geslagen, naar Spanje gevoerd. Een kreet van verontwaardiging
over deze behandeling, den groolen Admiraal aangedaan, ging
door het geheele land op, en Columbus werd dan ook terstond
in vrijheid gesteld en zijn gedrag geregtvaardigd. Hij werd even-
wel niet in zijne waardigheid hersteld; wel riep men Bovadilla
terug, doch het bestuur over Hispaniola werd aan een ander op-
gedragen.
In weerwil van dit alles bleef Columbus op het doen eener
vierde ontdekkingsreis aandringen , waartoe hem eindelijk in 1502
vier kleine schepen verleend werden. Op dezen togt vermeerderde
hij, wel is waar, het aantal zyner belangrijke ontdekkingen, doch
de nijd zijner vijanden vervolgde hem ook hier. Door storm be-
dreigd, wilde hij in een haven van ffisjmHio/a binnenloopen, maar
de gouverneur verbood het hem. Schipbreuk geleden hebbende
op de kust van Jamaica, moest hij een jaar lang, door ziekte ge-
teisterd, te vergeefs om hulp aanhouden, tot men eindelijk een
schip zond om hem af te halen, waarmede hij in November 1504 naar
SpdJy'e terugkeerde. Vruchteloos hield hij bij den koning om her-
stel van zijne grieven aan; beroofd van zijne ambten en waardig-
heden , diep gekrenkt door den ondank van zijnen vorst, stierf
de groote man in Mei 1506 te Valladolid. Zijn zoon Diëoo legde,
op zijn verlangen, de ketenen, waarmede hij geboeid was geweest,
bij hem in het graf.
Zelfs de eer, dat het nieuw ontdekte werelddeel naar hem ge-
noemd werd, viel niet aan Columbus maar aan een Florentijnsch
edelman, Amerigo Vespuccj , ten deel. Deze had in 1499 eene reis
derwaarts gedaan , en leverde eene beschrijving van de door hem
bezochte landen , welke in het jaar 1507, tegelijk met eene aard-
rijkskundige verhandeling in de Latijnsche taal, gedrukt werd.
De vervaardiger dier verhandeling gaf voor het eei'st aan het nieuwe
werelddeel den naam van Amerika, dien het naderhand behouden
heeft.
Onder de gewigtigste ontdekkingstogten der Spanjaarden in het
begin der 16de eeuw, behoort die van Balboa, over de landengte
van Panama in 1515, waardoor voor het eerst de Groote Oceaan,
die Amerika van Azië scheidt, bekend werd, en men langzamer-
hand tot het juiste denkbeeld kwam, dat een geheel nieuw we-