Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
bruik te maken , om het huis van Sluart op den troon te her-
stellen. Zonder iets van zijn voornemen te doen blijken, rukte
hij met zijn leger, op hetwelk hy geheel vertrouwen kon, naar
Londen, onder voorwendsel van de oude vrijheden des lands te-
gen de aanmatigingen der verschillende partyen te verdedigen.
Hier wist hij de genegenheid der burgerij te winnen, en be-
werkte , toen het Parlement weder bijeen was gekomen, dat eene
menigte leden, die er vroeger met geweld uitgedreven waren,
weder zitting verkregen. De meerderheid was nu, even als het
grootste gedeelte der natie, voor het herstel van Karel II ge-
stemd, en toen deze in April 4660, een afgevaardigde naar Lon-
den zond, die in zijnen naam vergiffenis van het verledene en
godsdienstvrijheid voor de toekomst beloofde, werden zijne voor-
stellen aangenomen en hij tot Koning uitgeroepen. In Mei deed
hij zijn plegtigen intogt in Londen.
§ 3. De Republiek der Vereenigde Nederlanden na den
Westfaalschen vrede, en hare deelneming aan de
vervnkkelingen tusschen de Noordsche rijken.
In de Republiek der Vereenigde Nederlanden waren kort na
het sluiten van den Westfaalschen vrede tusschen de Algemeene
Staten en de Staten van Hotlafid oneenigheden ontstaan, die
voornamelijk haren grond hadden in de onnaauwkeurige bepaling
van beider bevoegdheid tot het regelen der staatsaangelegenhe-
den , en in den eisch van Hollatid tot het afdanken van meer
krijgsvolk dan de Algemeene Staten raadzaam oordeelden. De
Stadhouder Willem II, de zoon van Frederik Hen'drik , hand-
haafde het gezag van den laatsten , en herstelde de binnenland-
sche rust (1650), doch overleed noch in hetzelfde jaar, acht
dagen voordat hem een zoon geboren werd.
Met zijnen dood ving het eerste stadhouderlooze tijdperk in
Nederland aan, daar alleen de provinciën Groningen en Friesland
hunnen Stadhouder Willem Frederik van Nassau, behielden.
Jan de Witt, in 1653 tot Raadpensionaris van//o//awd benoemd,
werd, hoewel niet in naam dan toch in werkelijkheid, het hoofd
van de regering, en vooral de hoofdleider der buitenlandsche
aangelegenheden.
Reeds is in de vorige paragraaf vermeld, hoe in het jaar 1652,
ten gevolge van den naijver van Engeland , een oorlog met die
mogendheid was uitgebroken, welke in 1654 met den nadeeligen
vrede van Weslminsler eindigde. Weinige dagen na het sluiten