Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ill
van Vlaanderen, die beide op de Spanjaarden veroverd werden.
In het binnenland daarentegen vermeerderde het aantal zijner
tegenstanders; de aanhangers van het verdreven koninklijk stam-
huis waren hem natuurlijk als overweldiger vijandig, en de Re-
publikeinen waren niet minder ontevreden, omdat Engeland,
hoewel in naam eene republiek, inderdaad aan een veel onbe-
perkter gezag onderworpen was, dan onder een der vorige konin-
gen het geval was geweest. Herhaalde zamenzweringen werden
er gesmeed , die echter alle door de talrijke verspieders van den
Protector ontdekt en bloedig gestraft werden. Deze vormde ein-
delijk het plan, zich tot erfelijk koning te doen uitroepen. Met
zijne gewone huichelarij hield hij zich echter persoonlijk buiten
alle bemoeijingen , welke met dit doel in het werk werden ge-
steld. Zijne vrienden wisten te bewerken , dat een voorstel om
hem de koningskroon aan te bieden in het Parlement gedaan ,
e 1 met eene groote meerderheid aangenomen werd (1657). Wel-
dra echter bemerkte Cromwell, dat zich van onderscheidene
kanten een groote tegenstand tegen dat besluit openbaarde, en
vooral dat het leger zich tegen de wederinvoering van het Ko-
ningschap verklaarde. Hij sloeg dus, nadat hij vruchteloos ge-
tracht had, de meest invloedrijke officieren voor zijn plan te
winnen, na eenige weken beraad den koninklijken titel af, en
bleef tot aan zijnen dood in het volgende jaar (1658) als Protec-
tor , de hoogste magt uitoefenen. Daar het Parlement hem de
bevoegdheid had toegekend, zijn opvolger te benoemen, had hij
daarvoor zijn zoon Richard , een zwak, vredelievend en onbedui-
dend man, aangewezen. Deze aanvaardde de moeijelyke waardig-
heid met tegenzin, en was niet bij magte krachtdadig op te
treden in de tweespalt , die weldra tusschen het Parlement en het
leger ontstond. Het laatste verkreeg de overhand; Richard
Cromwell legde zijne waardigheid neder om in het ambtelooze
leven terug te keeren (1659), en van toen af breidde zich eene
volslagen soldatenheerschappij over het rijk uit. Het Parlement
werd gedwongen , uiteen te gaan , en het bewind door de officie-
ren aan een veiligheids-comile opgedragen. Eene grenzelooze ver-
warring heerschte nu in Engeland: de hoofden der verschillende
partijen zochten hunne eerzucht te bevredigen; de meesten slechts
hunne eigene belangen te bevorderen, terwijl het volk, dat nu
gedurende achttien jaren in een toestand van onrust en spanning
had verkeerd, reikhalzend uitzag naar het herstel van orde en rust.
Van deze stemming der gemoederen besloot de Generaal Monk,
die nog steeds in Schotland het opperbevel voerde (bl. 109), ge-