Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-409
chelieu begonnen, had hij voltooid; Lodewijk XIV was op-
permagtig gebieder in den Staat, en oefende het hoogste gezag
zonder eenige beperking uit ; de hooge adel was geheel onder-
worpen , het Parlement tot zwijgen gebragt, en het volk , dat
geen enkel voordeel, maar wel veel nadeelen had ondervonden
in den strijd tusschen de baatzuchtige grooten, zag hunne ver-
nedering met welgevallen, en onderwierp zich met onvoorwaar-
delijke gehoorzaamheid aan den wil van zijnen vorst, die geen
eersten minister in plaats van Mazarin benoemde, maar ver-
klaarde dat hij zelf wilde regeren.
§ 2. Engeland als republiek. Het stamhuis der Stuarts
op den troon hersteld.
De omwenteling, die Engeland tot eene republiek had ge-
maakt , had zoowel in Schotland als in Ierland hevige tegen-
standers gevonden. De meerderheid der Schotten en Ieren er-
kenden den zoon van den onthoofden Koning, die in Breda een
toevlugtsoord had gevonden, onder den naam van Karel II, als
Koning, en het Engelsche Parlement besloot derhalve, hen met
geweld van wapenen tot gehoorzaamheid te brengen. Oliviek
Cromwell werd met een sterk leger naar Ierland gezonden
(1649), en bragt, deels door het overwigt zijner krijgskundige
bekwaamheden , deels door de gruwelyke wreedheid, waarmede
zijne troepen tegen de overwonnelingen te werk gingen, in korten
tijd het geheele eiland tot onderwerping. Van toen af werden
de Ieren met onmenschelijke strengheid in toom gehouden, en
later vele hunner als slaven naar het eiland Jamaika, gevoerd,
dat in 1655 op de Spanjaarden verovei'd werd.
Na Ierland bedwongen te hebben, keerde Cromwell zijne wa-
penen tegen Schotland, waar Karel II, in het jaar 1650 was
geland, en sloeg in datzelfde jaar en in 1651 de koninklijke troe-
pen zoo volkomen, dat Karel II de vlugt moest nemen, en na
ruim zes weken, onder de grootste gevaren , vermomd te hebben
rond gezworven, naar Frankrijk ontkwam. Cromwell keerde
hierop naar Engeland terug, en liet aan den generaal Monk de
verdere onderwerping van Schotland over, dat in 1652 gedwongen
werd, zich met de Engelsche Republiek tot één rijk te vereeni-
gen, hetwelk bestuurd zou worden door een Parlement, waarin
ook Schotsche afgevaardigden zitting zouden hebben.
Intusschen waren er oneenigheden met de Republiek der Ver-
eenigde Nederlanden ontstaan, die grootendeels een gevolg waren