Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
1495 aan. De Indianen, hoewel vele honderde malen sterker in
getal dan de Spanjaarden, waren niet bestand tegen hunne wel-
gewapende en geharnaste vijanden en tegen de bloedhonden, welke
deze op hen aanhitsten. Duizenden werden neêrgehouwen of ver-
scheurd , en de overigen geheel ten onder gebragt en tot het
leveren van eene jaarlyksche schatting van stofgoud en katoen
gedwongen.
Van dien tijd af was het lot der inboorlingen van het nieuw
ontdekte werelddeel geheel aan de willekeur der Spanjaarden over-
gelaten, te meer daar de Paus alle reeds ontdekte en later nog
te ontdekken landen in die streken eigenmagtig aan Ferdinand
en IsABELLA geschonken had , onder voorwaarde dat zij de hei-
densche bewoners tot het Christendom zouden bekeeren (1). Meer
en meer werden dan ook in de volgende jaren de veroveringen ,
zoowel op de eilanden als op het vaste land van Zuid-Amerika,
dat in 1498 ontdekt werd, voortgezet. De meest fabelachtige ver-
halen omtrent den rijkdom aan goud en edelgesteenten, die aller-
wege in Spanje verspreid werden, lokten eene menigte gelukzoe-
kers naar de Nieuwe Wereld, en wanneer de toevloed zelfs dan nog
niet groot genoeg was, ging de Regering nu en dan tot den aller-
verderfelijksten maatregel over om eene menigte veroordeelde mis-
dadigers als volkplanters derwaarts te zenden. Met het zwaard
in de vuist werden geheele landstreken onderworpen , de bewoners
van al hunne bezittingen beroofd en lot slaven gemaakt, die
gedwongen werden voor hunne onderdrukkers het land te bebou-
wen , terwijl dezen zich vaak aan de ongehoordste gruwelen en af-
persingen schuldig maakten.
CoLUMBUS deed in het geheel vier reizen naar de door hem
ontdekte landen; maar zijne groote verdiensten werden met on-
dank beloond. Reeds toen h:j zich de tweede maal in de Nieuwe
Wereld bevond (1493—1496) wisten zijne vijanden en benijders hem
bij Koning Ferdinand verdacht te maken , en zijne krachtige pogin-
gen om den moedwil en de geweldenarijen van vele zijner togt-
genooten te bedwingen , als willekeur en te groote aanmatiging
van gezag voor te stellen. Hij achtte het daarom raadzaam in
1496 in persoon naar Spanje terug te keeren, waar hij zich vol-
komen regtvaardigde. Gedurende zijne derde reis (1498—1500)
evenwel gelukte het zijnen vijanden andermaal, door hunne laste-
ringen den argwaan van Koning Ferdinand, die buitendien wan-
(I) De Taus bepaalde, dat alle landen, die meer dan 370 mijlen west»
Avanrts van do Azorische eilanden lagen, aan Spanje zouden behooren.