Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-101
houden , was in 1558 veroverd (bl. 42), en sedert dien tijd aan
laatslgenoemd rijk gebleven.
Zijne grootste kracht had Frankrijk evenwel te danken aan de
maatregelen van Richelieu, die eenheid in het bestuur had ge-
bragt, den tegenstand van den hoogen adel tegen de Kroon had
vernietigd, het koninklijk gezag op hechte grondslagen had ge-
vestigd, den invloed op het buitenland aanzienlijk had vermeerderd,
en op het voetspoor van Sully, den grooten minister van Hen-
drik IV, de binnenlandsche welvaart had bevorderd. Frankrijk
was op dat tijdstip de magtigste staat van Europa.
Engeland was vooral gedurende de luisterrijke regering van
Eliz.\beth zeer in magt en aanzien toegenomen, en na haren
dood, bij de troonsbeklimming van JacobusI, onder éénen schep-
ter gekomen met Schotland, hoezeer de beide koningrijken niet
met elkander waren vereenigd. De vrijheidszin der Engelsche
natie had haar tot handhaving harer regten in verzet doen ko-
men tegen Koning Karel I, die zich van een onbeperkt gezag
wilde meester maken, hetgeen, zooals wij gezien hebben, tot
een opstand leidde, die den Koning het leven kostte, en Engeland
tot eene Republiek maakte. In de laatste jaren van het vorige
tijdperk had de overdreven partij der Independenten de overhand
over het meer bezadigde gedeelte des volks verkregen , en had
zich eene soldaten-heerschappij onder Cromwell gevestigd, die
het Parlement beheerschte, waardoor een jammerlijke toestand
van regeringloosheid in het leven was geroepen.
Ierland, altijd als wingewest behandeld, en met haat bezield
tegen Engeland, stond steeds vijandig tegenover de verdrukkers
van zyne vrijheid en van zyne godsdienst.
Het Duitsehe rijk was, ten gevolge van de langdurige ver-
woestende oorlogen van het vorige tydperk, zeer verzwakt. De
tien kreitsen, waarin Maximiliaan I het ryk verdeeld had (bl. 19),
waren met één verminderd, daar de Nederlanden, die een dier
kreitsen uitmaakten, bij den Westfaalschen vrede onafhankelijk
verklaard waren. Het aantal Keurvorsten, in 1356 op zeven
bepaald (I Deel, bl.l95), was met één vermeerderd door het ver-
leenen van de keurvorstelijke waardigheid aan den Hertog van
Beijeren (bl. 77). De magtigste der Keurvorsten was die van
Brandenburg, Frederik Willem, de Groo/eÄ'e«ri'ors( bijgenaamd,
die ook het bewind voerde in het Hertogdom Fruissen, dat een
leen was van Polen.