Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-100
•l I
T
ondergaan, waarvan evenwel slechts de voornaamste in het voor-
gaand overzigt zijn vermeld geworden. Behalve de aan Spanje
onderworpen staten , telde men er in 1648 :
De Republiek Venetië, nog altijd de rijkste en magtigste Ita-
liaansche mogendheid, hoewel haar wereldhandel, ten gevolge
van den weg naar Indië om de Kaap de Goede Hoop, en het ont-
dekken van Amerika , zeer gedaald was.
Het Hertogdom Savoije, waartoe Piëmont en ISizza behoorden.
De Republiek Getiua , welk grondgebied vroeger tot Milaan had
behoord, en die in 1528 door Andreas Doria tot een vrij ge-
meenebest was gemaakt (bl. 25). Het eiland Corsika behoorde
tot haar gebied.
Het Hertogdom Parma, dat eveneens bij het einde der middel-
eeuwen tot Milaan behoorde , was later aan den Kerkelijken Staat
gekomen, en in 1545 door den Paus tot een erfelijk Hertogdom
gemaakt, onder bewind van het geslacht van Farnese. De klein-
zoon van den eersten Hertog was Alexander Farnese, die
zich in het laatst der 16de eeuw in de Nederlanden en Frank-
rijk grooten krijgsroem verwierf.
Het Groot-hertogdom Toscane, vroeger de Republiek Florence,
waar het geslacht der Medici zich in 1530, met hulp van Keizer
Karel V, van het eenhoofdig bestuur had meester gemaakt
(bl. 25).
De Kerkelijke Staat, waartoe, behalve het gebied in Midden-Italië,
ook nog Avignoti en het zoogenaamde Comtat Venaissin in het
zuid-oosten van Frankrijk gelegen, behoorde.
Het Hertogdom Modena, onder het huis van Este.
De Republiek Lncca.
Over het algemeen was de staatkundige beteekenis van al deze
landen, met betrekking tot het overige Europa, reeds in dezen tijd,
en ook in het vervolg, van zeer weinig belang.
Frankrijk had sedert de middeleeuwen in alle opzigten veel
gewonnen. In de eerste plaats was het grondgebied des rijks
vermeerderd met Béarn en het ten noorden van de Pyreneën
gelegen gedeelte van Navarre, het erfland van Koning Hendrik
IV, die het aan de Fransche kroon bragt, met ^e Bisdommen
Metz, Toul en Verdun, in 1552 aan het Duitsche rijk ontnomen
(bl. 38), en even als de Elzas, die in den Dertigjarigen Oorlog
veroverd was (bl. 92), bij den Westfaalschen vrede aan Frank-
rijk afgestaan. Galais, de eenige stad, die de Engelschen nog
van al hunne vroegere bezittingen in Frankrijk hadden overge-