Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
r,i 98
f
het verdrag met Frankrijk de bepaling inhield, dat geene der
beide partijen afzonderlijk vrede zou sluiten, oordeelden de Staten
dat zij bij de halsstarrige weigering van dat rijk, om zich op
billijke voorwaarden met Philips IV te verslaan, de welvaart
van het land niet in de waagschaal mogten stellen, om de staat-
kunde van hunnen bondgenoot tegen het geheel in verval ge-
raakte Spattje te dienen. In 1648 werd de vrede te Munster ge-
sloten, omtrent een jaar nadat Frederik Hendrik was gestor-
ven, en door zyn zoon Willem II in zijne verschillende waar-
digheden was opgevolgd.
De Piepubliek was op dat oogenblik, in weerwil van het kleine
grondgebied, dat zij in Europa bezat, een der meest invloedrijk-
ste staten van dat werelddeel, en door hare uitgebreide koloniën
en belangrijke scheepvaart de eerste handelsmogendheid der
wereld.
In denzelfden tijd, dat de Republiek der Zeven] Vereenigde Pro-
vinciën voortdurend in bloei en luister toenam, zonk Sjianje sleeds
dieper. De oorlog in de Nederlanden, in Frankrijk en in Duitsch-
land verslond onnoemelijke schatten; drukkende belastingen ver-
nielden de laatste sporen van vroegere welvaart; handel, land-
bouw en nyverheid kwynden weg, en het slechte bestuur van
de gunstelingen des zwakken Konings Philips IV verwekte alge-
meene ontevredenheid, die eindelijk in 1640 in Catalonië tot een
opstand en een binnenlandschen oorlog leidde, welke twaalf jaren
duurde.
In hetzelfde jaar maakte zich ook Portugal weder vrij van de
Spaansche overheersching, en riep den Hertog Johan van Bra-
ganza, een afstammeling van Katharina van Braganza (bl. 5.5),
als Johan IV tot Koning uit. Het magtelooze Spanje was niet
tot de herovering in staat.
In Napels, dat eveneens door zware belastingen gedrukt en
door een slecht bestuur te gronde gerigt werd, kwam in het
jaar 1647 het volk, onder de leiding van een armen visscher,
Thomas Aniello, gewoonlijk Masaniello genoemd, in opstand,
en hield zeven maanden lang den strijd tegen de Spanjaarden
vol, die eindelijk in 1648, deels door toegevendheid deels door
geweld, er in slaagden de rust te herstellen.
§ 35. Overligt van den toestand van Europa tijdens het
sluiten van den Westfaalschen vrede.
De onderscheidene gebeurtenissen, welke in de vorige para-