Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-97
voerend bewind op aan een Staatsraad, waarin Cromwell weldra
den grootsten invloed uitoefende.
§ 34. De Nederlanden en Spanje van het einde van het
Twaalfjarig Bestand tot aan den Westjaalschen vrede.
Na bet eindigen van het twaalfjarig bestand (bl. 71), werd de
oorlog in 4621 hervat, doch zonder beslissende uitkomst. Bergen op
Zoom, in 1622 door den Spaanschen veldheer Spinola belegerd,
werd met hulp van de troepen, die de Graaf van Mansfeld en de
Hertog van Brunswijk uit Duilschland herwaarts voerden (bl. 77),
door Prins Maurits ontzet.
Toen deze drie jaren later gestorven was, werd hij in het op-
perbevel over het leger door zijnen voortreffelijken broeder Fre-
derik Hendrik opgevolgd , die den oorlog met uitstekende be-
kwaamheid voortzette. Een aantal gewigtige vestingen werden
door hem op de Spanjaarden veroverd, en in het jaar 1629,
vooral door de kloeke medewerking van de burgerij, die tot ver-
dediging van het vaderland te wapen snelde, een aanval afge-
slagen, welke door een leger van den Keizer van Duilschland op
het grondgebied der Republiek gedaan werd. Deze aanval ge-
schiedde kort nadat de Keizer, door zijn zegepraal over den
Koning van Benemarken, zijne vijanden tijdelijk tot onderwerping
gebragt had (bl. 80). Later hadden ook de gebeurtenissen van
den Dertigjarigen Oorlog grooten invloed op de Republiek der
Vereenigde Nederlanden, die meer en meer in aanzien kwam in
Europa, en voortdurend grooter invloed verkreeg, zoowel door de
veerkracht van het volk, als door het beleid van zyne bestuurders,
die in hun midden mannen telden, welke tot de grootste staat-
kundigen van hunnen tijd werden gerekend.
In 1635 sloten de Staten , zoo als boven gezegd is (bl. 90) ,
een verbond met Frankrijk, gedeeltelijk in de hoop, dat met
gemeenschappelijke krachten de Zuidelijke Nederlanden aan Span-
je zouden kunnen ontrukt worden, welk plan echter verijdeld
werd, gedeeltelijk door de verstandige leiding van den Spaanschen
Landvoogd Ferdinand, den broeder van Koning Philips IV,
gedeeltelijk door de geringe medewerking der Fransche troepen.
Het voordeel van den oorlog bleef echter voortdurend aan de
zijde der Staten, zoodat zij bij de vredesonderhandelingen ie Mun-
ster krachtig voor hunne regten konden optreden. In 4646 had-
den zij hunne afgevaardigden derwaarts gezonden, en hoezeer
H. 7