Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
t;
-96
i des noods met de wapenen dreigde door te zetten, gaven zij hem
' aan zijne vijanden over, en ontvingen eene som van -400,000 pond
sterhng, waarop zij hunne troepen afdankten (Januarij 1647).
: r Intusschen was de invloed van het Engelsche leger, dat hoofd-
! zakelijk uit Indepen dent en bestond, door de gebeurtenissen van
■■ den laatsten tijd, welke bijna allen door geweld van wapenen be-
1 slist waren, meer en meer toegenomen ; op steeds hooger toon
I vorderde het, dat de volksvertegenwoordiging, die voor het groot-
; ste gedeelte uit meer gematigde Puriteinen was zamengesteld,
i zich naar zijnen wil zou voegen , en stond eindelijk vijandelijk
! tegenover het Parlement. In het geheim aangezet door Crom-
] WELL, die daarentegen in het Parlement op de meest huichel-
j achtige wijze de rol van bemiddelaar en vredemaker speelde,
^ deden de soldaten steeds hooger klimmende, willekeurige eischen»
■j en rukten eindelijk Londen binnen, na zich met geweld van den
Koning te hebben meester gemaakt, omdat zij vreesden, dat de
Puriteinen zich met dezen zouden vereenigen om hen te bestrijden
(Augustus 1647).
Kort daarna wist Karel I uit zijne gevangenis naar het eiland
Wight te ontvlugten, en knoopte van daar herhaalde, doch
vruchtelooze onderhandelingen met het Parlement aan, terwijl
zijne aanhangers in het noorden van het rijk een gewapenden
opstand hadden weten te bewerken , die evenwel door Cromwell,
aan het hoofd der Parlementstroepen, met geweld werd onder-
drukt (Aug. 1648). Daarmede was Karels lot beslist. Het terug-
gekeerde leger nam hem op nieuw gevangen, en vorderde nu
luide zijne teregtstelling en de invoering van eene republikeinsche
regering. Het Parlementsgebouw werd door eenige regimenten
omsingeld, en alle leden, uitgenomen een zestigtal der hevigste
Independenten , daaruit gejaagd (6 Dec. 1648). Den volgenden
dag kwam Cromwell , die nu het masker afwierp, in Londen
aan, keurde de zoogenaamde -»zuivering van hel Parlement" en
verkreeg een overheerschenden invloed in het overblijvende gedeelte
van dit staatsligchaam, dat zich nu de regtmatige vertegenwoor-
diging van het volk noemde, en in de geschiedenis den naam
van het Romp-Parlement verkregen heeft. Kort daarna werd er
een buitengewoon geregtshof benoemd om den Koning te von-
nissen ; hij werd ter dood veroordeeld, en op den SOsten Jan-
uarij 1649 in het openbaar onthoofi De koninklijke waardig-
heid werd afgeshaft, en Engeland tot eene republiek verklaard;
het Romp-Parlement, waarvan het aantal leden tot 150 werd
vermeerderd, aanvaardde de hoogste magt, en droeg het uit-