Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-94
Strafford verhief, schreef hij nu drukkende en willekeurige be-
lastingen uit, en trachtte op allerlei onwettige wijzen geld te
verkrijgen. Met Spanje werd uit geldgebrek vrede gesloten (1630),
zonder dat de belangen van Frederik van de Palts eenigzins
behartigd werden, en om dezelfde reden verzoende de Koning
zich ook met Frankrijk, met hetwelk hij zich eenige jaren ge-
leden onbezonnen in een oorlog gewikkeld had om de Hugenoten
in Im Röchelte bij te slaan (bl. 85), hetgeen evenwel , ten ge-
volge van de onbekwaamheid van den bevelhebber, die met de
onderneming was belast, tot niets had geleid. Engeland had nu
al zijnen invloed op het vaste land, die onder de krachtige re-
gering van Elizabeth zoo groot geweest was, geheel verloren.
De ontevredenheid des volks nam intusschen voortdurend toe,
en kreeg nieuw voedsel door de onverdraagzaamheid, waarmede
de Koning ook op godsdienstig gebied zijn gezag deed gelden,
en die eindelijk eene uitbarsting te weeg bragt. In het jaar 1637
namelijk besloot hij, de Anglikaansche kerkgebruiken ook in
Schotland in te voeren, waar, zooals vroeger (bl. 64) gezegd is,
de Puriteinsche godsdienst de heerschende was./i- De Schotten
kwamen hierdoor in het volgende jaar in opstand, vernieuwden
een daar te lande reeds vroeger bestaan hebbend vei-bond, het
Covenant genoemd, dat ten doel had, hunne regten en vrijheden
te beschermen , en grepen te gelijker tijd naar de wapenen, om
hunne godsdienst te handhaven. Uit gebrek aan geld knoopte
Karel I in den beginne onderhandelingen met hen aan, maar
toen deze zonder gevolg bleven , besloot hij zijne toevlugt tot
geweld te nemen. Daardoor was hy na lang weifelen genoodzaakt
in 1640 weder een Parlement byeen te roepen, doch toen dit
terstond, en nu met dubbelen nadruk , weder de oude bezwaren
herhaalde, ontbond de Koning het zes weken daarna, en deed
verscheidene der stoutste sprekers in de gevangenis werpen.
Door zijne ministers, hovelingen en de hooge Anglikaansche
geestelijkheid met geld ondersteund, bragt hij troepen op de
been, en begon daarmede den oorlog tegen de Schotten, doch
werd geslagen en tot een wapenstilstand genoodzaakt.
Eene nieuwe bijeenroeping van het Parlement was nu onver-
mijdelijk geworden, en den 3den November van datzelfde jaar
(1640) , werd deze vergadering geopend, die in de geschiedenis
onder den naam van het Lange Parlement bekend is geworden.
Het begon dadelijk met op krachtige wijze de herstelling der
gekrenkte regten te vorderen, en toen de Koning, door de
omstandigheden gedwongen, toegaf, werd het voortdurend stout-