Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
3
omdat men waarneemt, dat de beweging van een lichaam
gewyzigd wordt, naarmate liet de aardoppervlakte nadert;
maar wat de eigenlijke reden is, dat een lichaam zich steeds
naar de aarde tracht te bewegen, is geheel onbekend.
Kracht is een begrip, dat in de wetenschap is ingevoerd,
om het onderzoek uer bewegingen gemakkelijker te maken,
ora de verschillende zaken, die op beweging betrekking
hebben , met elkaar in verband te brengen. Van het eigenlijk
wezen der krachten weet men niets.
§ 4. De beweging van een lichaam is in het algemeen
een zeer samengesteld verschynsel, en eerst volledig bekend,
als men weet, hoe zijne verschillende punten zich bewegen.
Wij beginnen het onderzoek met het eenvoudigst denkbare
geval: de beweging van een lichaam, zoo klein, dat men
de onderlinge afstanden zyner verschillende punten kan ver-
waarloozen; zulk een lichaam noemt men een stoffelijk punt,
of korter een punt.
Welke afmetingen een lichaam moet hebben, om het
als een stoffelijk punt te kunnen beschouwen, hangt van
omstandigheden af, want groot en klein zijn betrekkelijke
begrippen.
In sommige .sterrenkundige berekeningen kunnen, zooals
later bij de leer van de krachten zal opgehelderd worden ,
de aarde en de overige planeten als stoffelijke punten be-
schouwd worden, als hunne beweging om eene as, zie § G, buiten
i-ekening gelaten wordt. Er zijn daarentegen natuurkundige
onderzoekingen gedaan, waarbij lichamen, die zoo klein
zijn, dat ze onmogelijk, zelfs met een microscoop gezien
kunnen worden, niet als stoffelijke punten mochten aange-
merkt worden; hunne beweging werd dan beschouwd ten
opzichte van andere even kleine vooi werpen.
§ 5. Om de beweging van een stoffelijk j>unt in een
plat vlak te onderzoeken, moet men weten , hoe de plaats
van het punt in het vlak bepaald wordt. Dit kan op ver-
schillende wijzen geschieden; de meest gebruikelijke manier
is, om de afstanden aan te geven van het punt tot twee
lijnen, die loodrecht op elkaar in het vlak getrokken zijn.