Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
genoemd, vindt men voor de massa van dat lichaam de
uitdrukking
M = Vd
= ^.............(1).
Deze grootheid d is de dichtheid vau het lichaam; zij is
dus bij een homogeen lichaam de verhouding tusschen de
massa en het volumen; of m. a. w. de massa is samen-
gesteld evenredig met de dichtheid en met het volumen.
Als bv. eeu vat met lucht is gevuld, kan er door middel
van een perspomp nog eene even groote hoeveelheid lucht
in gebracht worden; zoowel de dichtheid als de massa is
daardoor tweemaal zoo groot geworden.
Bij een heterogeen lichaam noemt men de verhouding
tusschen de massa en het volumen de gemiddelde dichtheid.
Men kan van willekeurige deelen eens lichaams de gemid-
delde dichtheid bepalen. De dichtheid in een bepaald punt
van een heterogeen lichaam is de grenswaarde der verhou-
ding tusschen de massa en het volumen van een gedeelte
des lichaams, waarin het punt ligt, als dat volumen voort-
durend afneemt. Men verkrygt dus de waarde:
limiet^.........(2).
Een lichaam, zoo klein, dat men zijne afmetingen buiten
rekening kan laten, hebben wij een stoffelyk punt genoemd;
men kan dus ook spreken van de massa en de dichtheid
van zulk een punt.
§ 2. De oorzaak, die aan elke beweging toegeschreven
wordt, heet in het algemeen kracht. Al wat men van krachten
weet, berust op eenige grondstellingen, die niet door rede-
neering afgeleid kunnen worden, omdat zooals in de inlei-
ding opgemerkt is, van het eigenlyk wezen der krachten
niets bekend is.
Wy zullen nu zien, welke deze grondstellingen zijn, en
hoe de leer van de krachten er uit kan worden afgeleid.