Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
iPliP
f\
246
gewicht vau deu paal, die iu den grond moet gedreven
worden, G'; de snelheid, waarmede het blok op den paal
neerkomt, is V — \/ 2 g h; de gemeeuschappelijke snelheid
na eiken slag:
C =
2gh.
G
G + G
De levende kracht na den slag is:

G + G'
h.
Deze arbeid wordt verbruikt, om den paal iu den grond
te drijven; zij de weerstaiul, dien de paal ontmoet, W eu
wordt hij met eiken slag tot eeu diepte h' ingedreven, dan
heeft meu, ter berekening van den weerstand, de vergelij-
king :
" ........
Zooals reeds opgemerkt werd, is deze uitdrukking slechts
bij benadering waar, daar de paal en het heiblok niet vol-
komen onveerkrachtig ziju en omdat het blok, door de
weerstanden, die het bij het neervallen ondergaat, niet met
de snelheid Y = \/ 2g h neerkomt; ook is de grootheid h'
niet standvastig, maar verandert elk oogenblik; zij wordt
kleiner, naarmate de paal zakt.
§ 3. Onderzoeken wij nu den invloed der botsing op de
beweging van twee veerkrachtige lichamen; bij deze kunnen
twee perioden onderscheiden worden: gedurende de eerste
worden de lichamen samengedrukt totdat zij eene gemeen-
schappelijke snelheid verkregen hebben; gedurende de tweede
periode hernemen do lichamen door de veerkracht hunne
oorspronkelijke gedaante; zij oefenen evenals in de eerste
periode krachten op elkander uit, totdat zij niet meer met
elkaar in aanraking zijn.
Onderstellen wij weder, dat de lichamen bolvormig zijn,