Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
'285
op A uitoefent, eene andere waarde; eerst wanneer deze
gelijk en tegengesteld gericht is geworden niet K, blijft
de afstand der beide punten dezelfde. Volgens het beginsel,
dat actie gelijk is aan reactie, werkt nu ook A o]) B met
eene kracht, die gelgk is aan K. Het punt B kan dus niet
in rust blijven, maar verplaatst zich met betrekking tot C.
Als de punten van den draad in evenwicht zijn gekomen,
hebben zij zich evenveel ten opzichte van elkaar verschoven.
A is bv. in A" gekomen. De geheele verlenging van den
draad moet evenredig wezen met het aantal punten, dus
met zijne lengte.
§ 2. Men heeft door proefnemingen de vermeerdering
in lengte bepaald, die draden ondergaan, welke door ge-
geven gewichten gespannen worden. Men bevond, in over-
eenstemming met hetgeen in de vorige § gezegd werd, dat
onder overigens gelijke omstandigheden de verlenging even-
redig is met de lengte.
Onder de werking van verschillende gewichten bevond
men, dat de veranderingen in lengte vaneen zelfden draad
evenredig zgn met deze gewichten. Hieruit volgt, dat de
verplaatsing vau elk punt evenredig is met de kracht
die haar voortbrengt. De veerkracht, die een punt in den
oorspronkelijken stand van evenwicht tracht terug te voeren,
is dus, volgens § 1, aan dezelfde wet onderworpen.
De vermeerdering in lengte van draden is omgekeerd
evenredig met hunne doorsneden, en hangt verder van den
aard der stof af. Dezelfde wetten gelden voor een homogene
staaf, waarop in de richting van de lengte-as krachten
werken. De verlenging a vau een draad, die de lengte l
en de doorsnede d heeft, en waarop het gewicht P werkt,
is volgens de meegedeelde wetten:
PZ
(1).
waarin c een getal is, dat alleen van den aard der stof
afhangt.
Dit getal stelt de verandering in lengte voor, die een