Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
De eerste waarde drukt uit, dat bij den aanvang der
beweging het lichaam in het laagste punt der baan was.
De tweede waarde leert ons, dat de tijd na welken het
lichaam weer op den grond valt, tweemaal zoo groot is als
die na welken het hoogste punt werd bereikt: het lichaam
heeft denzelfden tijd noodig, om te stijgen als om te dalen.
Stelt men eindelijk de tweede waarde van T' in vergelij-
king (7), dan vindt men de snelheid , waarmede het lichaam
neerkomt:
Deze snelheid heeft dezelfde grootte en tegengestelde
richting met de aanvangsnelheid.
De beweging van een lichaam bij den vrgen val is be-
handeld als die van een stoffelijk punt: er is aangenomen,
dat alle punten van het lichaam dezelfde snelheid verkrijgen.
In de leer der krachten zal blijken, bij welke onderstelling
men dit mag aannemen.
§ 5. ]5ij een willekeurige rechtlijnige beweging van een
))unt heeft de versnelling eene standvastige richting en eene
veranderlijke grootte. Door de gemiddelde versnelling gedu-
rende zekeren tijd, verstaat men de verhouding tusschen
de verandei'ing in snelheid en dien tijd. Wordt de gemid-
delde versnelling in den tijd t door p voorgesteld, dan geldt
ook hier de formule:
Voor de versnelling op eeu bepaald oogenblik, verkrijgt
)nen, door dezelfde redeneering, die gevolgd werd bij de
aHeiding der snelheid op een gegeven tijdstip, de uitdrukking :
±p = limiet'-"^..........(9)

De versnelling is dus de grenswaarde, tot welke de ver- ^^ ^^
houding tusschen de verandering in snelheid en den tijd^^