Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
ruimte viin 9,8 meters doorloopen, tervvyl in werkelijklieid
die afstand 1,5X9,8 meters bedraagt.
§ 3. Onder de rechtlijnige veranderlijke bewegingen van
een punt is er eeue bijzonder merkwaardig, en wel de een-
parig veranderlijke. Bij deze beweging verandert de grootte
der snelheid in gelijke tijden met een gelijk bedrag. Neemt
de snelheid evenredig met den tijd toe, dan heet de bewe-
ging eenparig versneld en eenparig vertraagd, indien de
snelheid op evenredige wijze afneemt. Indien een punt eene
eenparige veranderlijke beweging in eene rechte lijn heeft,
ondergaat het eene standvastige versnelling. Deze grootheid
wordt gemeten door de vermeerdering of vermindering der
snelheid in één seconde; indien de snelheid afneemt, is zij
negatief. Indien op eenig tijdstip de snelheid van een
punt Vo is, en de versnelling door p wordt voorgesteld, zal
de grootte der snelheid na t seconden worden uitgedrukt
door de formule:
v~v„±pt................(3)
Bij de rechtlijnige eenparig veranderlijke beweging is
dus de versnelling de verhouding tusschen de verandering
in snelheid en den tijd, waarin die verandering plaats heeft.
Om den doorloopen weg iu t seconden te berekenen,
denken wij ons dien tyd in n gelijke deelen verdeeld; wij
nemen aan dat de snelheid in elk tijdsdeeltje de waarde be-
houdt, die het bij den aanvang van dat deeltje heeft. Vol-
gens hetgeen in § 2 gezegd is, komt deze samenstelling
van eenparige bewegingen nauwkeuriger met de werkelijke
overeen, naarmate het getal n grooter worde aangenomen;
men vindt dus op deze wijze de baan, door n onbepaaid te
doen toenemen. In het eerste tijdsdeeltje is de snelheid: i'o,
de doorloopen weg zal dan volgens formule (1) wezen:
t
I)e verandering van snelheid in 1 seconde is en omdat
/
;