Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
meuschea of dieren, de spanning van den stoom of van
eenig gas, de electriciteit, het magnetismus. Wy zullen
dezen arbeid, gedurende eene willekeurige verplaatsing van
het werktuig, B noemen. Negatieve arbeid wordt in de
eerste plaats verricht door de krachten, werkende op de
voorwerpen, welke door het werktuig in beweging gebracht
worden, zooals het gewicht dat opgeheschen of in andere
richting voortbewogen wordt. Die arbeid worde voorgesteld
door: — W. Negatieve arbeid wordt ook verricht door de
wrijving; wij noemen dien arbeid: — W'. De vergelyking
gaat nu over in:
B — W — W' = --
2
— .... (8>
Wanneer de beweging van het werktuig toeneemt, en dus
het tweede lid dezer vergelyking eene positieve waarde heeft,
moet By JV + fV' zijn; als daarentegen de beweging af-
neemt, is gedurende dien tyd B ^ W + W'. Als het werk-
tuig gedurende zeker tydsverloop eene eenparige beweging
heeft, moet volgens vergelyking (8), de geheele arbeid nul
wezen en dus
B = W -h W'.
De arbeid der beweegkracht wordt dan geheel verbruikt
om weerstandsarbeid te verrichten. Men onderscheid nuttige
en schadelijke weerstanden; het doel van het werktuig is,
om eerstgenoemden te overwinnen; W is dus de nuttige
weerstandsarbeid. De schadelyke weerstanden, wier arbeid
W' is genoemd, helfen een gedeelte van de beweegkracht
op, zonder eenig voordeel op te leveren. Hoe grooter W is
ten opzichte van W', hoe grooter het nuttig effect van het
werktuig genoemd wordt. Als in een bepaald tydsverloop
de geheele arbeid nul is, heeft de levende kracht bij het
begin en bij het einde van dien tijd dezelfde waarde; het
werktuig verkeert op beide oogenblikken in denzelfden be-
wegingstoestand; maar hieruit volgt niet, dat de beweging
eenparig is. By eene periodieke beweging bv., waarby tel-