Boekgegevens
Titel: Leerboek der mechanica
Auteur: Michaëlis, G.J.
Uitgave: 's Hage: Henri J. Stemberg, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6527
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201432
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke mechanica
Trefwoord: Mechanica, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der mechanica
Vorige scan Volgende scanScanned page
4UJUP
9
dier lijn niet op denzelt'den afstand vau de beide vaste
punten kunnen blyven. Men zegt, dat in dit geval het
lichaam om eene as wentelt. Alle punten van het lichaam ,
welke niet in de as liggen,. doorloopen cirkelomtrekken
wier vlakken loodrecht op de as gericht zijn, en welker
stralen de afstanden dier punten tot de as zijn. Ook in
dit geval is de kennis der beweging van één punt van het
Hchaam voldoende, om die van alle andere punten te be-
palen.
De beweging van onze aarde, wanneer zij bepaald wordt
met betrekking tot de coördinaat-vlakken, welke een vasten
stand hebben ten opzichte van de zon, is eene verschuiving
en eene wenteling tegelijkertijd; d. w. z. hare punten wen-
telen om eene as (dagelijksche beweging), die zelve zich
zoodanig verplaatst, dat zij nagenoeg evenwijdig blijft met
eene vaste richting, en dat hare punten ongeveer een cirkel
om de zon beschrijven (jaarlijksche beweging.)
§ 7. Als de baan van eeu stoffelijk punt gegeven is,
is zijne beweging nog niet volledig bekend. Er blijft dan
nog over te onderzoeken, hoe die beweging met betrekking
tot den tijd plaats heeft. Men noemt de beweging van een
punt eenparig, wanneer in gelijke tijden gelijke wegen
Avorden doorloopen; in alle andere gevallen wordt de be-
weging veranderlijk genoemd. Om te kunnen beoordeelen
of twee tyden gelijk zijn, om dus den tijd te kunnen me-
ten, moet men een zekere eenheid hebben. Men neemt
daarvoor den tijd, dien de aarde noodig heeft om eene
wenteling om hare as te volbrengen, of een bepaald ge-
deelte van dien tyd : de seconde.