Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
Nochtans kan men de oppervlakte van den bol wel be-
rekenen.
Men vindt de oppervlakte van een bol,'
wanneer men den omtrek met de middellijn
vermenigvuldigt.
Ziehier het bewijs. (*)
Fig. 150. .In een halven cirkel MABCBEFG ,
die, om zijne middellijn AG wentelende,
een bol beschrijft, is de helft van een
regelmatigen twaalfhoek geteekend. Bij
omwenteling om AG als spil, zal deze
halve twaalfhoek een lichaam beschrij-
ven , dat door horizontale cirkelvlakken
BB', CC', enz. kan worden verdeeld in
zes rechte kegels , te weten twee ge-
geheele , ABB' en GFF' en vier afge-
knotte, BCC'B', CDD'C', DEE'D' en
EFF'E'.
Van dit lichaam, dat reeds niet zeer veel meer van een bol verschilt,
kunnen wij, volgens no 203, de oppervlakte gemakkelijk berekenen.
Richten wij nl. op het midden der schuine hoogte AB , BC, enz.
loodlijnen op , dan gaan deze , wijl AB, BC , enz. koorden in den halven
cirkel zijn, alle door het middelpunt M. Daarenboven, wijl hier de
koorden evengroot genomen zijn, zijn ook al de loodlijnen onderling
gelijk : c'M, d'^l, enz, zijn alle gelijk aan A'M.
Van elk der zes kegels vinden wij dus den mantel, door elks rechte
hoogte {kb, bc, enz.) te vermenigvuldigen met Omtr. ^'M ; zoodat de
geheele oppervlakte van het omwentelingslichaam gelijk is aan
(A5 bc ^ cd de ef fG) X Omtr. b'M — XG X Omtr. b'U.
In plaats van een halven twaalfhoek , konde men ook een halven
24-, 48-, 96-hoek, enz. nemen; het omwentelingslichaam zou dan
gedurig meer aan den bol gelijk worden. Doch tot welke waarde na-
derde dan tevens de oppervlakte, die steeds door AG X Omtr. ^'M
wordt uitgedrukt ? Blijkbaar tot AG X Omtr. AM ; immers de lood-
lijn ^'M zou gedurig al minder van den straal AM verschillen.
Deze waarde : AG X Ojntr. AM , waartoe de oppervlakte van zulk
omwentelingslichaam gedurig nader kan komen , zonder ze ooit te be-
Indien men dit bewüs Qict overslaat, zal incrj wel doen , hier cei'st o® 203 eens
te herhalen met twee kegels, die eene belrckkeiyk geringe hoogte hebben, zoodat de lood-
'ün , op het midden der schuine hoogte opgericht, het verlengde der as ontmoet.