Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
15. Pinksteren.
't Is vijftig dagen na Paschen , en tien dagen ua
Ouzes Heeren Hemelvaart.
Het ziet er in de kerk weer heel feestelijk uit,
en geen wonder, want 't is vandaag Pinksteren.
Ik zal u eens vertellen, wat dit voor een feest is.
Toen Jezus ten Hemel klom, beloofde Hy aan
zijne bedroefde Apostelen, dat Hij den H. Geest
zou zenden. Deze zoude hen troosten en hun alles
leeren, wat zij aan de menschen moesten verkondigen.
Nu baden de Apostelen tien dagen lang tezamen
met Onze-Lieve-Vrouw in eene stille, afgezonderde
zaal, en zie, op Pinksterzondag des morgens hoor-
den zij een gedruisch als van een opkomenden
wind. En er verschenen vurige tongen , die zich
boven hunne hoofden plaatsten. Op hetzelfde
oogenblik werden zij allen vervuld met den H. Geest,
en begonnen God te loven en verschillende talen te
spreken.
Eene groote menigte volks was intusschen voor
het huis samengekomen, want het wonderbaar ge-
druisch had aller nieuwsgierigheid gaande gemaakt.
Petrus , de Prins der Apostelen , trad daarop naar
buiten en sprak zoo treffend en schoon over Jezus,
dien de Joden gekruisigd hadden, dat wel drie
duizend menschen zich bekeerden, en vroegen om
gedoopt te worden.
Nu zult gij ■ wel begrypen, waarom het Pinkster-
feest in de H. Kerk zoo plechtig gevierd wordt. Men