Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
ook maar al te veel zigtbaar. Zoo misten zij, wat
voor eiken mensch volstrekte behoefte is, de noo-
dige gehardheid tegen de guurheid der lucht, en
werden ongesteld bij elke verandering des weders.
Zoo ontstonden uit dat verbroeijen door kleeding,
uit dat verslappen der huid door te groote warmte,
verschillende uitwendige kwalen, de fijne openin-
gen der huid werden verstopt, het gelaat verloor
deszelfs frischheid en vertoonde zich bleek en zie-
kelijk. En nog vermeerderd werd dat alles, door de
innerlijke gesteldheid van vele woningen. — Maar
ook nog andere verkeerde gebruiken bestonden
er. Vele moeders vervielen tot een ander uiterste,
en waren onverstandig genoeg, om hunne kinde-
ren aan eene te plotselingen afwisseling van koude
en warmte bloot te stellen. De kleeding , waar-
door zij het ligchaam zochten te beschermen te-
gen den invloed van buiten , was te dun en te
ligt. Eene stooring in den geregelden bloeds-om-
loop was daarvan het gevolg, en niet minder
eene belemmering der zoo noodzakelijke huid uit-
waseming. Hoe werd dikwijls, vooral bij de meer
geringeren, de reiniging niet aanstonds bij de ge-
boorte verrigt, en ook zelfs naderhand met te veel
onachtzaamheid in het werk gesteld. Hierdoor
werden de uitwendige deelen des ligchaams aange-
tast, terwijl de bedorvene sappen menigvuldige
krankheden veroorzaakten.
Eene vrouw, als MARIA , moest deze bestaande
verkeerdheden wel ontwaren, en te gelijk dezelve
zoeken voor te komen. Hiertoe behoorden dau