Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
eerste ontwikkeling, zoo niet alles, toch het meest
op de moeder aankomt, hoofdzakelijk rasten
op haar de vroegere zorgen van haar kroost,
il Maar daarom wensch ik niet alleen te staan,
i neen , door de goedkeuring mijns dierbaren mans
! ontvangt mijn pogen meer vastheid, meer ge-
r wigt en meer gezag. Mijne voornaamste zorg
;! moet alzoo, van het eerste oogenblik der ge-
l boorte aan, op het welzijn des zuigelings gerigt
r zijn , en bestendig moet ik daarin volharden bij
i deszelfs toenemend opgroeijen. Wel erken ik,
I met een diep besef mijner en aller menschen af-
ï hankelijkheid , dat God de voornaamste beschutter
i en beschermer der kinderen is, en ik met den
! besten wil niet elk nadeel kan afweren; maar ik
' weet toch ook, dat Hij mij als middel wil gebrui-
ken, om met Hem mede te werken. Veel kwaads
I kan ik voorkomen, veel goeds bevorderen, vooral
I bij de ligchamelijke opvoeding mijner kinderen. Ik
j kan verhoeden, dat er aan eenig uitwendig deel
geene moedwillige schade wordt toegebragt, dat
veeleer de lieve kleinen , door zich in te spannen
en zich te harden, tegen de moeite des lateren
levens bestand zijn. In de eerste vijfjaren, hoor
ik, bereikt het ligchaam de helft van deszelfs natuur-
lijke grootte. 15ij zulk eenen snellen wasdom, moet
het ligchaam te meer verzwakken, naarmate het
meer verwend is, en door eene te veel vertroetelde
ontwikkeling der zich vormende deelen belemmerd
wordt. Zoo kunnen de meest krachtige kinderen
bedorven worden , terwijl ik het voor zeer moge-
3