Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
vrouw gegeven heefl, die, bij al hare zorgen en
bezwaren, toch de belangen harer kinderen, ia
den volsten zin des woords, behartigen zal. Gij
behoeft dan ook uwe oogen niet neer te slaan.
Blijft u dezelfde denkwijze steeds eigen, en zoekt
gij overeenkomstig dezelve te handelen, dan zal
Gods zegen uw pogen met den besten uitslag be-
kroonen, dan zie ik als bij voorraad voor ons
kroost eene gelukkige toekomst aanbreken. In
vele opzigten is de inrigiing onzer scholen beter,
en wordt er oneindig meer en te gelijk op eene
veel aangenamer wijze geleerd, dan in vroegere
dagen ; gaat nu hiermede de huisselijke opvoeding
hand aan hand , ondervinden de kinderen van
de zijde hunner ouders eene wijze en goede be-
handeling, dan immers kan het niet anders , of
zulks moet op hun gansch toekomstig bestaan den
grootsten en gewigtigsten invloed hebben."
»Huisselijke opvoeding staat dus bij u op den
hoogsten prijs?"
» Op zulk een' hoogen prijs , dat ik mij zonder
dezelve geene regte vorming van het opkomend
geslacht denken kan. Hierom is het te beklagen,
dat vele ouders daarvan zoo weinig doordrongen
zijn, en den heiligen pligt, hun opgelegd, maar
al te veel verwaarloozen. En terwijl men zulks met
regt betreurt, mag men er zich evenwel niet over
Terwonderen. Weinigen hebben van de ware be-
stemming van den mensch en even zoo van het
eigenlijke doel der opvoeding een duidelijk begrip ,
en hoe zullen zij dus dezelve op de regte wijze