Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
kundigbeden waren zoo weinig, en haar uitwen-
dige toestand zoo beperkt; hoe zou zij in staat
zijn, aan hare roeping te voldoen, waar de mid-
delen vinden, om hare kinderen goed en regt-
schapen op te voeden? Die bange gedachte bene-
velde wel eens de helderheid van haren geest,
ja dreigde dikwijls liare innerlijke kracht geweldig
te schokken. Zoo vond albrecht haar op zeke-
ren morgen, toen de kleine gasten reeds geholpen
waren, in diep gepeins als verzonken, en aan-
stonds bezorgd , dat haar misschien in zijne afwe-
zigheid iets onaangenaams bejegend was, vroeg
liij met teedere zorgvuldigheid , wat haar deerde.
Dit gaf aanleiding tot het volgende gesprek.
» Uw vermoeden , lieve albrecht , dat mij eenig
kwaads zou zijn overgekomen, is ongegrond. Iets
geheel anders houdt mijnen geest bezig. Onze lie-
velingen , daar zoo even bezorgende, dacht ik, wat
reeds dikwijls mijn geval is geweest, aan hunne
opvoeding , en aan mijne dure verpligting, oiu
tot het wel gelukken van dezelve mede te werken.
Maar Jioe dit met eenig goed vooruitzigt te doen ?
Wanneer ik het zie, dat zeer vele, zelfs rijke,
ja door kundigheden uitstekende jongelieden, zoo
wel in de stad als op het land , geestelijk en lig-
chamelijk te gronde gaan, dan moet mij wel de op-
voeding als iets, dat naauwelijks te leeien , althans
voor de min bedeelden onbereikbaar is, voorkomen."
» Zoodanig is mijne meening niet."
»Maar, beste man, de vermögenden kunnen
toch meer voor hunne kinderen doen, en alle