Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
Zullen wij hel wagen beider hoog gestemde
vreugde te schetsen, nu zij den vurigsten wensch
hunner harten vervuld zagen ? Reeds het enkel
vermoeden , dat zij een wezen, voor de onsterfe-
lijkheid gevormd, het bestaan zou geven, was voor
MARIA eene bron van aardsche zaligheid. Hoe
gaarne zweefde haar blik voorwaarts in de onze-
kere toekomst, en met welk een' reinen wellust
dacht zij aan het oogenblik, waarop zij den schoo-
nen naam van moeder zou mogen dragen. Vaak ver-
raste haar ALBRECHT bij de stille bezigheid, om
alles voor de ontvangst des jongen wereldburgers
in orde te schikken ; het van stille vreugde glan-
zende gelaat vertoonde hem dan zoo geheel de
heilige verrukking, die haar binnenste doorstroom-
de. En wanneer zij dan, door haar innerlijk ge-
voel als weggesleept, geene woorden magtig was ,
en slechts door een' handdruk openbaren kon,
wat in het diepst hares harten omging, dan
moest ook hij bekennen, dat er gewaarwordingen
bestaan, voor welke de menschelijke taal geene
woorden heeft. Ja, beiden waren reeds gelukkig
in het schoone vooruitzigi, hun geschonken, en
welks waarde voor hen verhoogd werd , door de
vrome, dankbare stemming hunner ziel. O! hoe
was het hun , nu zij deszelfs vervulling aanschouw-
den, en MARIA den zoo vurig verlangden zuige-
ling aan haar hart mogt drukken ! Hoe zagen zij
nieuwe bronnen des reinsten genots voor hen ont-
springen ; hoe nam met eiken dag de vreugde
hunner woning toe ; hoe werd hunne erkentenis van
2