Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
zijnev nabijheid was hun binnenste steeds vol;
in voor- en tegenspoed verhieven zich hunne
harten tot zijnen troon, om zich van zijne goed-
keuring en van zijnen zegen te vei'gewissen, en
te bewaren die vrome stemming der ziel, welke
op alles zoo weldadig werkt.
Mogt men beiden niet gelukkig noemen? wie
zou deze vraag niet gaarne toestemmend beant-
woorden? En toch ontbrak hun iets. De ééne
maand voor, de andere na vloog daarhenen , en
nog was er geene hoop , dat MARIA eenen zuigeling
aan de moederlijke borst zou mogen klemmen.
De zucht naar een bloeijend kroost, om aldus de
reinste van alle aardsche genietingen, die van
oudervreugde te smaken , en in hetzelve ons ei-
gen bestaan voort te planten en tot de volgende
geslachten over te brengen, is der menschelij-
ke natuur te diep ingedrukt, dan dat onze bei-
de echtgenooten niet menigmaal met smart aan
de toekomst dachten. Intusschen waren zij niet
dwaas genoeg, wegens het niet vervullen van hun-
nen vurigen wensch , den ruimen zegen voor bij
te zien, waarmede Gods vaderhand hen begun-
stigde; elke bittere gewaarwording, die als on-
willekeurig oprees, zochten zij te onderdrukken,
eu alzoo hunne tevredenheid te bewaren, en
voor het behoud hunner reine huwelijks liefde
te waken. Ongeschokt bleef hun vertrouwen op
Hem, die ook door onthouding het geluk zijner
kinderen bedoelt, en te gelijk de magt bezit,
om nog eenmaal te schenken, wat zij zoo innig