Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
'257
mollige armpjes uit, als wilden zij de zon, de
maan en de starren naar de aarde trekken, de»
zelve aan het hart drukken , en er mede verkee-
ren , als met huns gelijken. Zelve was zij rusteloos
werkzaam, om de gedachten harer lievelingen op-
waarts te verheffen. En daartoe ontbrak het haar
nooit aan tallooze gelegenheden, veeleer boden zij
zich elk oogenblik aan. Waren het niet de jaar-
getijden met hunne weldadige afwisseling, zoo
was het toch dat hooger, maar onzigtbaar bestuur
in het wassen en groeijen van dieren en planten.
Waren het niet de tallooze weldaden der aarde ,
zoo was het toch datgene, hetwelk eiken mensch
dagelijks door gezondheid , voedsel en het leven ten
deele viel. Hadden de kinderen eenig genot, zoo
vraagde M4RIA ; »en wie gaf u dat ?" En ant-
woordden dan de kinderen : » gij en vader zijt zoo
goed;" zoo ging zij voort: »en wie maakt, dat
wij u dat alles kunnen mêedeelen?" Hierbij herin-
nerde zij hen dan aan God. — Hadden de kleinen
eene vreugde, hoe gering ook, dan wees zij hen
omhoog tot den Gever alles goeds. Zagen zij met
welgevallen naar eene sierlijke plant of prachtvolle
bloem, zoo deed de moeder hen daarin de liefde
des Algoeden opmerken. Was er eeue schoone
daad volbragt, dan wees zij op Hem, die het
willen en het volbrengen geeft. Leerden de kinde-
; r^en eene nieuwe deugd uitoefenen, zoo schreef zij
i zulks aan hoogeren zegen toe. Maar niet slechts in
I de vreugde, ook in de smart dezer aarde moes-
■ ten de kleinen de sporen van Gods bestuur vinden,
17