Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
255
de hooge waarde eener vrome slenuning des gc-
, moeds niet kent, de onbegrensde verpligting niet
doorziet, die men aan den hoogen God heeft,
; noch bij eigene ervaring weet, welk eene zalig-
heid het inheeft. Hem te vereeren eu aan zijne
hand voort te wandelen , hoe kan men dan zijne
kinderen daartoe opleiden? Neen, alleen hij,
die vurig beseft, wat hij aan zijnen hemelscheu
Vader verschuldigd is, en met den Apostel uit
eigene ervaring zeggen kan : de godzaligheid is
lol alle dingen nul ^ hebbende de belofte des
iegenwoordigen en toekomenden levens — al-
leen hij beijvert zich, de zaden eener reine
godsvrucht in de jeugdige verstanden en harten
te strooijen.
Moeders, slaat nog penmaal het oog op maria !
Is het niet zoo, gij hebt haar lief gekregen , en
veel van haar geleerd? Waarlijk, zij verdiende
zulks ook! Welk eene waakzaamheid op alles,
wat met het welzijn harer kinderen in betrekking
staat, welk eene teedere zorg voor derzelver lig-
chamelijke , zedelijke en godsdienstige vorming!
Hoe greep zij elke gelegenheid aan , om hen niet
alleen naar het uitwendige te harden, maar voor-
al wat rein, liefelijk en goed is bij hen op te
wekken, en zulks te vereenigen met het geloof
aan , en de liefde voor God ! Hoe leerde zij hen ,
hunne zinnelijke begeerten en verkeerde neigingen
te beheerschen en te oaderdrukken ! Hoe wekte
zij hen op , regt en goed te handelen , naar de
uitspraak des Goddelijken : hebt uwe naasten lief