Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
250
anderen misleidde en bedroog; wanneer ik ge-
ringen met trotschbeid en minachting behandelde,
zoo verloren de beste vermaningen , de dringenste
waarschuwingen derzelver invloed. Gebreken ,
die zij aan mij bemerken, kunnen zij niet als
iets onzedelijks beschouwen , en zelfs de stem des
gewetens moet alzoo verstommen. Daarentegen ,
waar ik hen met liefde lot God en menschen
voorga, waar ik vlijt en getrouwheid uitoefen,
waar ik orde en spaarzaamheid aan den dag leg,
daar zullen zij als van zelf het tegendeel voor
hatelijk en onteerend houden. Ja, omdat ik
steeds mijnen diepen afkeer van de zonde duide-
lijk uitspreek, zoo dikwijls er van bedrog en
leugen gesproken wordt , zoo dikwijls over on-
derdrukking der regten van anderen de rede is,
zoo dikwijls de kinderen een verkeerd gesprek
aangehoord , of eene schandelijke daad aanschouwd
hebben, daarom blijft hun geweten wakker en
leeren zij toenemen in alles, wat zij aan God cn
menschen verschuldigd zijn.
Maar, vrouwen en moeders, dit nut, hoe groot
en duui-zaam dan ook , was niet het eenige. Ook
voor haar zelve was het gedrag , hetwelk zij ten
opzigte harer kinderen hield , rijk ia de beste
gevolgen. Zij leerde al wat boos en zondig was
steeds meer verafschuwen , en eenen heiligen zin
voor liet ware en goede aankweeken. Bij zulk
eene dagelijksche oefening verkreeg hare innerlijke
overtuiging, dat een leven, aan vrome deugd
gewijd, de eenige weg tol waren zielenvredc is'