Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
246
delen, dat gij de goedkeuring van uw geweten
inoogsten , en het waarachtig heil uwer kinderen
bevorderen moogt.
Over een zeker punt heb ik nog iets te zeg-
gen ; ook maria pleeg daarover met veel doorzigt
te spreken. Het beti-eft de onderwijs boeken.
Ziet, zoo veel weet gij , elke handwerksman be-
hoeft het noodige gereedschap, anders kan hij
niet arbeiden. Eu is het dan anders met den
jeugdigen mensch, die de school bezoekt ? Hij
moet boeken hebben, zal hij met nut leeren.
Zoudt gij tegen de kosten opzien , met derzelver
aanschaffing verbonden ? maar bedenkt, dat gij
voor geen heilzamer zaak uwe offers brengen
kunt, bedenkt, hoe menige andere uitgave er nut-
teloos gedaan wordt. Wordt er niet verdrietig over,
wanneer uwe kinderen om de noodige boeken
vragen, en werpt vooral op den onderwijzer de
schuld niet. Hij is in dezen aan hoogere verorde-
ningen gebonden. En die verordeningen zijn ge-
maakt door mannen van helder doorzigt en edele
bedoelingen, aan wie het beter dan aan u is toe-
vertrouwd te bepalen , wat tot een goed schoolon-
derrigt behoort. Laat u te gelijk niet in verwar-
ring brengen door het geschreeuw van sommigen ,
die voorgeven , dat het onderwijs ondoelmatig
verordend is, en vele boeken niet goed zijn,
welke er gebruikt worden. Eene jaren lange on-
dervinding heeft het tegendeel bewezen. Zij , die
aldus spreken, zijn dezulken, die of gaarne
het licht eener weldadige kennis uilblusschen,