Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
eu zocht zij des te vuriger bij Hem, wat haar
bij den aanblik der onzekere toekomst kon bemoe-
digen en sterken. Tan het standpunt, waarop zij
zich thans bevond , staarde haar oog terug op het
afgelegde pad , en raogt het niet overal effen zijn
geweest, toch stonden op hetzelve tallooze gedenk-
teekenen zijner vaderlijke liefde en nimmer wanke-
lende zorg. Met welk eene heilige dankbaarheid
zag zij op dat alles terug, en hoe vond zij daarin
een' vernieuwden steun voor haar kinderlijk toe-
verzigt op God ! De ervaring der verloopene dagen,
de innige bewustheid, dat zij onder 'sHoogsten lei-
ding veilig voortgewandeld, en menigen zegen ge-
smaakt had , vervulde haar binnenste met de vrolij-
ke overtuiging, dat Hij het verder wel zou maken.
Aan Hem, den grooten Beschikker van alles, aan
zijne wijsheid en liefde, beval zij zich gedurig aan;
en naarmate het oogenblik der innigste verbindte-
nis naderde, bad zij vuriger en dringender, dat
zijne vaderhand haar verder leiden, haar volgend
lot ten goede schikken, en kracht mogt verleenen ,
om hare taak naauwgezet te volbrengen. Zoo bragt
zij vooral den schoonen tijd van haren bruidstaat
door, zoo vond haar ook de morgen van haren
trouwdag. Niemand , dan hare moeder , wie zij zich ,
bij den beslissenden stap , dien zij volbrengen moest,
meer dan immer had aangesloten, wist het, hoe
reeds de eerste doorbrekende zonnestralen haar had-
den doen ontwaken. Nog eenmaal blikte zij met
ernst op het verledene terug , dacht met innige lief-
de aan hare ouders cn zusters, vertegenwoordigde