Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
'228
is liaai' karakter te verloochenen , eu hare bestem-
ming te miskennen. In den kring der haren,
in de zorg voor gade en kroost, moet de vrouw
haar hoogste geuot, haar beste sieraad zoeken.
Met hoogen lof vermeldt daarom de geschiedenis
het gedrag van cornelia. Deze, eene edele Ro«
meinsche vrouw en moeder van twee even voor-
treffelijke zonen, ontving op zekeren tijd eene
Campaansche bij zich als gast, die breed opgaf
van hare kostbaarheden , en hare sieraden roemde
als de schoonsten van dien tijd. Cornelia, die
wegens haren stand geene mindere praal had kun-
nen ten toon spreiden , rekte met opzet dit anders
voor haar onbeduidend gesnap , tot hare kinderen
uit de school'kwamen. Zoo als de deur voor hare
lievelingen openging, zeide zij tot hare Campaan-
sche bekende : » zie daar nu mijn sieraad !" En
van deze hare kinderen waren het de reeds be-
doelde zonen, die naderhand hun vaderland tot
de hoogste eer verstrekten, en deszelfs bevrijders
werden.
Even zoo dachten en handelden steeds alle ver-
standige en regtschapene vrouwen, zij zochten
haar hoogste geluk in de stille vreugde des huise-
lijken levens, en vonden hare waarde in de ruste-
looze zorg voor alles, wat daarmede in betrekking
stond. Daarom aarzelde maria ook zoo lang , eer
zij aan het verzoek eener rijke bloedverwante in
de stad, die haar reeds dikv/ijls uitgenoodigd had,
voldeed. Maar eindelijk niet langer kunnende wei-
geren , besloot zij op zekeren dag derwaarts te