Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
iï 225
»Moeder, ik zal den barmliartigeii God niet
•j slechts danken, maar ook wegens mijn verkeerd
oordeelen' om vergiffenis vragen."
»En Hij zal u vergeven, wanneer gij uwe voor-
regten niet te hoog waardeert, alles aan 's Hoog-
sten genade toekent, op de zoo gelukkig ingesla-
ijgene baan steeds moedig voorwaarts streeft, ca de
ji verkregene bekv/aamhedeu op de regte wijze aan-
j wendt. Vergeet te gelijk niet, dat gij des te meer
naar ootmoed moet streven , hoe hooger gij staat;
zóó, en zóó alleen zal God u met zijne vadergunst
nabij zijn."
Aldus sprak aiaria. En wat zij bij deze en menige
andere gelegenheid leerde, oui hare kinderen voor
ijdele zelfverheffing te bewaren, werd door haar
eigen voorbeeld op het krachtigst aangebonden.
: Wij kennen haar reeds als eene voortreffelijke
echtgenoote en moeder; maar nooit overdreef zij
hare goede hoedanigheden, of zag uit de hoogte
:njet minachting op anderen neer. Nimmer blind
voor hare gebreken, wandelde zij in stillen oot-
moed met God, erkende Hem als de eenige bron
an al wat zij was. gaf anderen die eere, welke
hun toekwam, en gebruikte hare gaven van ver-
tand en hart ten algemeenen nutte. Die schoone
weldadige gezindheid ging al meer en meer op
aare kinderen over. Verre van zich zelve weg
e werpen , of voor anderen laag te bukken , ble-
pen zij te gelijk vrij van ijdelen trots. Mogt johalf
wel het meest uitmunten , ook de overigen streef-
en een groot deel hunner medeleerlingen voorhij;
15