Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
220
algemeene en overdrevene toejuiching, en worden
zij niet boven de veel edeler en weldadiger hoe-
danigheden van een rein en vroom hart gesteld?
Waarlijk, het is geen raadsel, waarom zoo menig
kind, blind en doof voor zijne gebreken, den
streng berispenden onderwijzer haat en vei'acht!
En evenmin mag het ons verwonderen, dat het
zelfs der moeder, die te laat haar verzuim inziet,
en nu hare waarschuwende stem doet hooren,
smaadredenen en bittere antwoorden toevoegt. Ja,
moge ook al de bleeke glans eens dooden schijn-
wezens en eene uiterlijke zedelijkheid het uitbre-
ken van ruwe woorden en ruwe handelingen ver-
hinderen , toch gaat er zoo veel te meer in het
hart om. Minachting voor de moederlijke verma-
ning heerscht maar al te zeer in het binnenste des
gemoeds. Ja, die eigenwaan brengt het kind in op»
stand tegen zijne ouders. En wie nu vader of
moeder geen' eerbied bewijst, hoe kan hij zulks
voor God gevoelen , zijn bevel gehoorzamen, en
zich aan Hem met warme liefde aansluiten! Zou-
den wij de oogen niet openen voor dien ijdelen
trots, waarmede zoo menig jeugdig mensch in
onze dagen bezield is? Fn denzelven ligt een
worm, een hoogst verderfelijke worm, die, met
alverwoestenden tand , aan onze huiselijke en bur-
gerlijke welvaart knaagt.
Maria , met de innigste liefde voor hare kin-
deren vervuld, en, zoo als wij reeds dikwijls za-
gen , op elk van derzelver gebreken naauwkeurig
lettende, ging den minsten zweem van hoogmoed