Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
210
gevolgen der onmatigheid. Welk een' nadeeligen
invloed oefent zij uit op den welstand van het lig-
chaam; hoe verwekt zij allerlei booze lusten , waar-
door de verleiding zoo veel te gereeder invloed vindt!
Hoe moet de redelijke geest niet teruggaan, waar men
zoo geheel aan spijs en drank verslaafd is, daarin
zijn hoogste genoegen vindt; voor die betere vreug-
de, welke uit gehoorzaamheid aan pligt en roeping
voortvloeit, wordt men steeds meer onverschillig!
En even zoo verderfelijk als onmatigheid, is ook
eene andere ondeugd — snoepzuoht. Een kind,
hetwelk achter den rug zijner moeder, een brok
suiker, een stuk koek , of wat dan ook, weg-
neemt, heeft te gelijk den hemel der onschuld
verloren. Het wordt, gelijk Adam, uit het Para-
dijs verdreven, en voegt bij het onregt, dat het
doet, eene nieuwe zonde, hardnekkige leugen.
Een snoepachtig kind staat aan den rand des ver-
derfs. Ja, ik zie het helaas! reeds in den afgrond
neerstorten, wanneer gij, o moeders, niet even
als maria, aan de ontwakende zinnelijkheid en
ontstane begeerten elke gelegenheid tot zondigen
ontneemt. Met volle goedkeuring staarde straks uw
■oog op het goede leentje , maar niet altijd was
zij zulk een matig, zich zelve beheerschend kind
geweest; hebben wij reeds vroeger een groot ge-
brek in haar opgemerkt, dit was het eenige niet.
Wilt gij u daarvan overtuigen , zoo hoort opmerk-
zaam naar het volgende verhaal.
Leentje werd op zekeren dag van hare moe-
der in den tuin gezonden , om daar eenige groente