Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
220
vreugde verschaften, ook een genoegen bezorgen♦
» Kinderen sprak hij daarom op zekeren schoo-
nen morgen, »heden wil ik u naar on2en neef
brengen; daar kunt gij u in den tuia bij zijne
lieve kinderen naar hartenlust vrolijk maken. Ik
zal slechts een ander kleed aantrekken."
Zijn zoontje, de kleinste der beide kinderen,
was daarover vol vreugde, en huppelde lustig in
de kamer rond. Maar in zijne vrolijkheid zag hij
niet eene kruik, die op de tafel stond, en wierp
haar op den grond , zoodat zij brak. elizabeth,
zijne zuster, was aanstonds bezig, om de scher-
ven op te nemen. Juist kwam de vader erop aan.
»Wel, elizabeth, wat hebt. gij aangevangen?"
vroeg hij eenigzins verdrietig. » O , lieve vader ,"
antwoordde elizabeth geheel verschrikt, »zijt
toch niet boos." — »Boos ben ik niet, niijn
kind," antwoordde de vader; »maar indien gij
altijd zoo onvoorzigtig zijt, en op eene vreemde
plaats de kruiken voor u niet veilig zijn, dan
durf ik u niet medenemen."
»Ik wil gaarne te huis blijven" zeide het goede
kind, »indien vader slechts niet boos is." — INu
evenwel koa zich haar broertje niet langer inhou-
den ; met weenende oogen trad hij voor zijnen
vader, en zeide: »ik, niet mijne zuster, heb de
kruik gebroken; ik moet te huis blijven."
De vader vol vreugde over het goede hart zijner
kinderen, en over hunne onderlinge liefde, nam
beiden in zijne armen, en sprak, terwijl zijn oog
zich dankbaar opwaarts verhief: »gij zijt beiden