Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
hetgeen zij gedaan had en verder meende te moe-
ten doen. En zou de brave maria het nu hierbij
gelaten hebben ? Onder de goede hoedanigheden,
die zij bezat, behoorde immers vooral een Vrome,
Godsdienstige zin, ~ dien op te wekken en te
versterken was het doel der vaderlijke zorgen en
der moederlijke teederheid, en zij zelve had niet
tegengewerkt, wat men ten dezen opzigte deed,
maar veelmeer de vrome beginselen steeds aange-
kweekt , die de ouderlijke hand zocht daar te stel-
len. Hem, den God harer kindschheid , den trou-
wen Leidsman harer jeugdige schreden te'raadple-
gen , van zijnen troon licht, zegen en goedkeuring
af te smeeken, en zoo voor haar volgend leven
van zijne vadergunst zich te verzekeren — neen,
dit vergat zij niet, dat zocht zij boven alles !
Hare keuze was eindelijk bepaald , en verstand
en hart stonden daarbij in de schoonste overeen-
stemming. Ook vader en moeder moesten dezelve
billijken, en verhieven zich mef haar in stil ver-
trouwen tot God. Zij gaf haren albrecht hand
en hart, en beiden leiden in stilte, voor het oog
van Hem, die alles ziel, de heilige belofte af,
om als één van zin het levenspad te bewandelen.
Hunne verbindtenis moest, om gewigtige redenen,
nog eenigen tijd een geheim blijven , gelijk hunne
geheele verkeering in stilte geschied was. Hierdoor
was het, dat maria nog andere aanzoeken , ontving
en onder dezelve de zulken, die, naar den uitwen-
digen schijn beoordeeld , voor haar voordeeliger wa-
ren ; doch geen oogenblik berouwde haar de gedane