Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
j 195
ijzusters, schuldig waren. En zelfs hierbij liet zij
het niet. Dat reine, heilige gevoel , hetwelk de
leden van haren huiselijken kring bezielde en on*
dei'ling naauw te zamen bond, zocht zij tot alge*
meene menschen liefde levevhtiSQn, »Want," sprak
zij dikwijls tot hare kinderen, »die zijnen broe-
der niet lief heeft, dien hij ziet, hoe kan hij
God liefhebben, dien hij niet ziet? En al, wat gij
iwilt, dat u de menschen doen, doet hun ook
i alzoo. Gij verlangt, dat anderen u genegenheid
iitoedragen, daarom rust ook op u de heilige pligt,
lom hun liefdevol en vriendelijk legen te komen.
Gij wilt, dat men u in den nood helpt, zoo
moogt gij dan ook aan anderen uwe dienstbetoo-
iining niet weigeren. Gij wenscht, dat men u niet
ibeliege en misleide, daarom is het ook u opgelegd ,
uwe medemenschen door geene valschheid noch
iihuichelarij te bedriegen. Gij hoopt op vergeving,
[wanneer gij iemand beleedigd hebt, zoo is het dan
I
ook uwe heilige verpligting, anderen de beleedi-
ging kwijt te schelden, en om verschooning te vra-
gen , indien gij tegen iemand iets misdaan hebt.
Niet slechts, dal een liefdeloos mensch het leven
zijner aanverwanten en dat zijner natuurgenoolen
verbittert, ook zijn eigen geluk en zijne eigene
vreugde verwoest hij door eigene schuld. Hij be-
denkt niet, hoe jammervol zijn toestand zijn zou,
wanneer hij, ten gevolge van zijn gedrag , plotseling
lelken omgang met menschen missen moest. Ik
Iwil u daarom eene ernstig waarschuwende geschie-
denis verhalen:
13 *