Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
191
En zoo gebeurde liet ook. Met dubbele naauw-
igttendheid sloegen beide ouders liun kind gade,
!n gingen elke opwelling van zijnen norschen ,
linstuimigen aard met kracht tegen. Waar de
irnstige stem der vermaning en der waarschu-
sring niet hielp, werd de tuchtroede aangegre-
pen. Hoe ook het hart der moeder vaak bloed*
,1e , zij billijkte de gestrengheid haars echtge-
loots, en bragt den knaap steeds onder het oog,
lat de straf wel verdiend was.
j Vooral werkte zij op zijn kinderlijk gevoel,
;n zocht hetzelve steeds in beweging te brengen.
> Kom eens bij mij zeide zij op zekeren avond
ot hem, toen hij gedurende den dag weer zijne
irerkeerde gemoedsstemming getoond had. »Hoe
iioudt gij wel gesteld zijn, indien ik of uw va-
iler heden of morgen gingen sterven?"
( »Lieve, lieve moeder," antwoordde JOHAPf
itveenende, »lieve moeder, neen, niet sterven!"
»Ik weet wel , dal gij zulks niet wenscht; maar
och kan het gebeuren. En wanneer wij nu eens
aiet meer waren , en gij in uw verkeerd gedrag
Toortgingt, zoudt gij nooit het onregt, uwen ou-
ders aangedaan, kunnen vergoeden. O, welk eene
jiange, duldelooze smart zou u dan pijnigen, en
iw geheel volgend leven verbitteren ."
i »Neen, neen, beste moeder, de goede God
lal u niet doen sterven," antwoordde de knaap,
onder toenemend hevig snikken.
ii »En toch, ik herhaal het, zulks kan gebeu-
iren. Nimmer zoudt gij uwe ouders hier weer-