Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
182
regtschapenen mensch. ik zoek liaar mijne kin-
deren met allen ernst in te prenten, en nimmer
wordt hun toegelaten , dat zij van anderen kwaad
spreken , terwijl ik hen beschaamd maak , indien
zij het een of ander geheim verbabbelen. Somwij-
len stel ik hun zelfs op de proef. Ik deel hun
iets in vertrouwen mede, b. v. dat ik hunnen va-
der deze of gene vreugde bereiden , dezen of dien
der broertjes of zusjes iets schenken wil enz. Al-
dus zoek ik hen tot zelfbeheersching op te leiden,
en door eene bestendige oefening het hun tot eene
gewoonte te maken , voorzigtig in het spreken te
zijn. Maar, beste vriendin, op zijn tijd te zwij-
gen , en niet alles te zeggen, wat men weet, is
geheel iets anders dan liegen en misleiden. Hier-
tegen , dit stemt gij mij gaarne toe, moeten wij
blijven waken."
» Zonder twijfel. Doch wat baat vaak alle ouder-
lijke zorg, zij hooren immers andere kinderen
gedurig onwaarheid spreken. Zij verkeeren gedurig
in gevaar, om tot dit schandelijk gebrek verleid
te worden."
»Wel waar. Daartegen evenwel staat over, dat
kinderen, zoo ras zij gewoon zijn de leugen te
verafschuwen , al spoedig gevoelen , hoe onbeta-
melijk anderen handelen, met zich daaraan schul-
dig te maken. Maar wordt hun niet de diepste
afkeer van al wat onwaarheid is ingeprent, geven
veeleer de ouders, gelijk ik reeds zeide, door hun
dwaas gedrag aanleiding, dat de kinderen aan
misleiding gewend wordeu , dan voorzeker ontvangt