Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
voelen, daar gij u, zoo verkeerd ontschiildigt, en
te gelijk LEENTJE overreden kondet, mij zoo iets te
verbergen. En waartoe ook dat verbergen ? Hoort
en ziet dan niet alles de lieve God ? Ook gij, LEBN-
TJE, schijnt nog niet te weten, dat hij, die de
zonde geheim houdt, aan dezelve eene zekere goed-
keuring geeft."
» Zoo ver heb ik niet gedacht," sprak LEENTJE wee-
nende. »Neen, lieve moeder, dit wist ik niet. Maar
ook ik beloof u , mij in dezen te zulleu verbeteren."
»Ik geloof u , LEENTJE, en wil het u daarom
vergeven. Doch bedenk te gelijk, hoe ligt gij u
laat verleiden. Wees voortaan beter op uwe hoe-
de. — En wat hebt gij\erdiend, JACOB?"
»Ach, moeder, hoe vertoornd zijt gy op mij!
Gij zult mij niet meer liefhebben?"
Gij dwaalt, mijn kind5 ik ben niet vertoornd
op u, maar Veelmeer om uw gedrag diep bedx'oefd.
Uwe straf zal daarin bestaan, dat gij oogenblikke-
lijk den armen hendrik een' anderen pot met
melk brengt, en aan zijne moeder dit brood geeft.
Het spreekt van zelf, dat gij hem om vergiffenis
moet vragen. Maar van nu af aan zult gij ook des
morgens tot zoo lang geen melk drinken, dat gij
mij de schade weer hersteld hebt."
»Lieve, béste moeder, hoe gaarne wil ik dat
alles doen, indien gij slechts niet meer bedroefd
zijt, en mij geheel vergeeft!"
»En gij LEENTJE, zult uwen broeder vergezel-
len , en hem het brood helpen dragen. Ook gij
hebt eenig onregt goed te maken."