Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
1G8
Lel spoedig weei' over. Moedig maar weer ge-
speeld, geworsteld en geklonterd!" — Had hij
zich door iets laten verschrikken , zoo onderzocht
zij met hem de zaak naauwkeurig, en dan was
het: » zie, hoe onbeduidend ! Zeker , nu be-
rouwt het u, dat gij daarover zulk een alarm
hebt gemaakt. Wanneer gij op nieuw iets ziet,
dat u vrees aanjaagt, ga er op los, en telkens
zult gij ondervinden, dat uwe vrees dwaas is.
Indien uwe makkers het eeiis wisten, dat gij zoo
weinig moed had, zij zouden u uitlagchen en
misschien verachten. Leg dan toch die dwaasheid
af!" — Leide hij meerder moed aan den dag,
dan gaf zij hem onbewimpeld hare goedkeuring
te kennen. »Zoo is het regt, lieve jongen,"
sprak zij bij zulk eene gelegenheid. »Nu onder-
vindt gij, wat gij vermoogt, indien het u slechts
ernst is. Rustig voortgegaan! Eenmaal zult gij
overwinnen, en even min beangst zijn als ande-
ren. De mensch vermag veel, zeer veel op zich
zelven." — Was rustelooze werkzaamheid in het
huisgezin van ALBRECHT en MARIA algemeen, de
moeder zorgde, dat haren JACOB zoodanige ar-
beid werd opgelegd, als bijzonder voor zijnen
toestand geschikt was. Schoon zich ook in de-
zen, gelijk in alles, voor overdrijving wachtende,
deed zij hem evenwel bij voorkeur die bezigheid
verrigten, waarbij krachtsinspanning vereischt
werd, om aldus zijn ligchaam te harden en te
versterken.
Met al deze middelen vercenigde zij daarenbo-