Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
in s' menschen magl gesteld, worden voorbijge-
gaan en vei'waarloosd, en in plaats van zijnen toe-
stand te verbeteren, stort men zich veelmeer in
eenen peilloozen afgrond. Uoe geheel anders evenwel
is het, wanneer moed en vaste bei-adenheid den
boezem vervullen, en men in stil vertrouwen op
Cod rustig voorwaarts gaat. Dan zien wij dreigende
rampen afgeweerd, het drukkendste leed vermin-
derd , en onspoed zelfs in geluk veranderd."
»Er is nog iets anders , beste man, wat mij
vooral beangst, ja vaak met eene kille huivering ver-
vult. Bij zijne vrees voegen zich andere gebreken ,
en wel de zulken, die aan eiken weldenkende den
diepsten afschuw inboezemen. Het gevoel zijner
zwakheid maakt hem gemelijk , verdrietig en ei-
genzinnig. En daar hij niets door eigene kracht
wil en kan , zoo zoekt hij zijn doel door list en
heimelijke streken te bereiken. In eiken sterkere
ziet hij zijnen vijand, dien hij haat en vreest.
Aan ieder' zwakkere meent hij eenen knecht te
hebben, wien hij onbarmhartig bevelen en gebieden
mag. Wat moeten bij onzen jacob de gevolgen zijn,
indien het ons niet gelukt nog in tijds^het kwaad
af te wenden ? Hoe veel heb ik reeds beproefd,
om op zijn ligchaam en geest weldadig te werken,
doch helaas ! zonder het gewenschte gevolg. Wijs
mij toch de middelen aan, om met meer vrucht
werkzaam te kunnen zijn."
»Word niet moedeloos, lieve maria , maar ga
op den eenmaal ingeslagen' weg getrouw voort!
Hebben wij beiden steeds getracht, onze kinderen