Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
lang kou gebruikt worden. » Wanneer onze huis-
moeders ," sprak MARIA dikwijls bij den aanblik
van zoo veler verkeerd gedrag, »slechts spaar-
zaamheid en huiselijkheid wilden leeren, dan zou
alles oneindig beter gaan. Zijn de tijden kwaad
en drukkend , men moet dau ten minsten zulks
niet vermeerderen , door eigene schuld. Als het
getij verloopt, moeten ook de bakens ver%et
worden. Kan men den loop der wereldsche din-
gen niet veranderen , men schikke er zich met
wijsheid naar, cn zoeke, door verstandig over-
leg, zich den last, dien men dragen moet, te
verligten, en de juiste overeenstemming tus-
schen inkomsten en uitgaven daar te stellen.
Heil der moeder, die zulk een' geest van huise-
lijkheid en spaarzaamheid bij alles aan den dag
legt, en denzelven vroeg in hare kindereu zoekt
op te wekken en te versterken ! Iloe menige ban-
ge zoi-g, hoe menigen drukkenden kommer zal zij
zich zeiven en den vriend van haar hart bespa-
ren , en de welvaart harer stille woning bevor-
deren ; hoe zal zij de panden harer huwelijks-
liefde eene bekwaamheid, ja mag ik liever zeg-
gen , eene deugd mededeelen, die op hun vol-
gend geluk weldadig werken moet!"
Zóó sprak MARIA , en zóó handelde zij ook.
Zij was niet blind voor de veelvuldige bezwaren,
waarmede tallooze huisgezinnen, ook buiten der-
zelver schuld, te worstelen hadden, alleenlijk zij
vermeerderde die niet, maar zocht ze veel meer
te verligten en alzoo het aardsche leven minder