Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
had. Niel gewoou , om maar zoo aanslonds het
oor te leenen aan dat alles wat zij hoorde, begon
zij na te denken, en nu rees al spoedig de vraag
op : q/" mei misschien de menschen nog meer
dan de tijden verergerd waren. Wie toch wa-
ren het, die wel het meest klaagden? immers
veelal de zulken , wier nood en ellende de gevol-
gen waren van eigene schuld. Hoe meer zij met
eenen helderen blik rondom zich zag, en de oor-
zaken naging, waardoor deze of die in drukkende
omstandigheden geraakt was, des te vaster stond
zij in hare overtuiging , dat velen beter deden,
zich zelven en niet de tijden aan te klagen. Bij
sommigen was het diepe onwetendheid, waarin
men de reden van hunnen beklagenswaardigeu
toestand moest zoeken. Anderen toonden een'
duidelijken afkeer van den arbeid, even als of
God hun de krachten tot werkzaamheid te ver-
geefs had geschonken, en door een wonder in
hun onderhoud zou voorzien. Weer anderen be-
oefenden hun beroep, maar misten daarbij de noo-
dige zorg; zonder overleg, zonder genoegzaam
doorzigt hunne bezigheden verrigtende , bereikten
zij het gewenschte doel hiel. Even zoo zag zij
velen zich aan overdaad , aan verkwisting in eten,
drinken, kleeding , huisraad enz. overgeven ; zij
wilden als heeren leven , schoon hun inkomen
vaak dat van ondergeschikten en dienaren was.
Bij dat alles zoo vaak eene groote mate van on-
achtzaamheid en wanorde , waardoor veel bedor-
ven werd en verloren ging, hetgeen nog jaren